Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/023-01
Наименование: "Тонзос - Магията на Тунджа" - маркетинг на туристическа дестинация "Тунджа - Ямбол - Стралджа - Болярово"
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: Основна цел: да насърчи създаването и развитието на единен регионален туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг на територията на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово, основаващ се на базата на общи културни, природни, географски, социално-икономически и други ресурси. Специфични /конкретни/ цели: - развитие на местната регионална инфраструктура в областта на повишаване нивото на капацитет по отношение човешкия ресурс в сферата на туризма; - създаване на ефективни предпоставки за осъществяване на качествено нов тип маркетинг и реклама на туристическия потенциал на региона; - подкрепа на стари и разкриване на нови дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращ природното, културно и историческо наследство на региона; - осъществяване на диверсификация на туристическия потенциал и ресурси на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово; - привличане на нови туристически потоци и разкриване възможностите за туризъм в региона на
Дейности: дейност 2 (Организация и управление на проекта)
дейност 3 (Изготвяне и провеждане на тръжни процедури)
дейност 4 (Вътрешен мониторинг и контрол върху изпълнението на проекта)
дейност 5 (Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети)
дейност 6 (Рекламни дейности и промоция)
дейност 7 (Провеждане на публични и информационни събития)
дейност 8 (Участие в туристически изложения)
дейност 9 (Изследване въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности. Изработка на обща маркетингова стратегия)
дейност 10 (Информиране и публичност)
дейност 11 (Междинно и финално отчитане на проекта)
дейност 12 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 377 628 BGN
Общ бюджет: 281 710 BGN
БФП: 281 344 BGN
Общо изплатени средства: 267 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 281 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 561 BGN
2013 0 BGN
2014 141 716 BGN
2015 0 BGN
267 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 239 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 112 344 BGN
2013 0 BGN
2014 126 798 BGN
2015 0 BGN
239 143 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 217 BGN
2013 0 BGN
2014 14 917 BGN
2015 0 BGN
28 134 BGN
Финансиране от бенефициента 366 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 2 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 3 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 4 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз