Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/022-01
Наименование: Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч
Бенефициент: Община Вършец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 16.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта: Създаване и развитие на конкурентен регионален туристически продукт „Неоткритата тайна на Западна Стара планина” с цел увеличаване на броя на туристите в туристически район, обособен на територията на общините Вършец, Берковица и Годеч. Конкретни цели: • Повишаване ефективността на регионалния маркетинг и разпознаваемостта на територията като привлекателна туристическа дестинация; • Повишаване на информираността на туристите и туроператорите и достигане до туристическите пазари чрез използването на модерни и ефективни средства за реклама. • Подкрепа за териториалното икономическо развитие чрез обединяване усилията на местните власти, популяризиране на природното, културното и историческото наследство и респективно нарастване приходите от международен и вътрешен туризъм;
Дейности: дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
дейност 3 Разработване на туристически пакети
дейност 4 Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали
дейност 5 Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
дейност 6 Анализи на въздействието на реализираните маркетингови и рекламни дейности
дейност 7 Организиране и провеждане на експедиентски пътувания на журналисти и туроператори
дейност 8 Организиране и провеждане на регионален туристически форум
дейност 9 Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 10 Отчетност пред УО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 431 240 BGN
Общ бюджет: 311 022 BGN
БФП: 311 022 BGN
Общо изплатени средства: 295 471 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 311 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 229 189 BGN
2015 66 282 BGN
295 471 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 264 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 205 064 BGN
2015 59 305 BGN
264 369 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 125 BGN
2015 6 977 BGN
31 102 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 4 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 9 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 10 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 11 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз