Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0040-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/005
Наименование: Корените на България
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящия проект „Корените на България” е да повиши регионалния туристически потенциал с развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти и пакети с висока добавена стойност и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие. Проектът цели и да увеличи интереса към конкурентоспособни туристически ресурси на територията на общините Шумен-Велики Преслав-Каспичан, чрез конкретни дейности в областта на маркетинга и рекламата, които ще допринесат за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури по ЗОП
Дейност 3 Изпълнение на дейност изработване на рекламна стратегия, туристически пакети и продуктово позициониране
Дейност 4 Изпълнение на дейности в областта на маркетинга и рекламата по проекта изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации
Дейност 5 Изпълнение на дейности по участие на туристически борси и изложения.
Дейност 6 Изпълнение на услуга по реализация на мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности
Дейност 7 Изпълнение на дейности по организиране и провеждане на събития, посещения и форуми
Дейност 8 Изпълнение на дейности по осигуряване публичност на проекта
Дейност 9 Изпълнение на услугата – одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 883 BGN
Общ бюджет: 390 647 BGN
БФП: 390 647 BGN
Общо изплатени средства: 371 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 160 426 BGN
2013 17 490 BGN
2014 167 575 BGN
2015 25 624 BGN
371 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 332 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 539 BGN
2013 15 649 BGN
2014 149 936 BGN
2015 22 927 BGN
332 050 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 887 BGN
2013 1 841 BGN
2014 17 640 BGN
2015 2 697 BGN
39 065 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 7 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 8 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 9 §Нетни годишни приходи от международен туризъм
Индикатор 10 €Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 11 %Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз