Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0401-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-10009
Наименование: Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на ХЕГРА Д ЕООД чрез анализ и проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущ ремонт в шивашко-матрачен цех, осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност
Бенефициент: "Хегра Д" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: • подобряване условията на труд на работещите в „ХЕГРА Д” ЕООД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве; • повишаване конкурентоспособността на „ХЕГРА Д” ЕООД чрез извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в дружеството и чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007.
Дейности: Дейност 1: Подготовка, обявяване и провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнители на дейности 2-6 Описание на дейността: Фирмата-кандидат ще възложи изпълнението на дейности 2-6 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. Кандидатът планира да включи в екипа по изпълнение на проекта специалист по провеждане на тръжните процедури, който има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки. Кандидатът ще използва следните процедури за избор на изпълнители за услуги и доставки: 1. „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” (за Дейност 2-2); 2. чрез избор между 3 оферти (за Дейности 4-6), съгласно ПМС 55/12. 03. 2007 г., като ще съгласува тръжната документация с АЗ чрез ДРСЗ. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. Чрез нейното изпълнение ще се синхронизира дейността между членовете на ръководния екип преди началото на изпълнение на проектните дейности, както и спазването на основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност 2: Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Дейността включва: Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в „ХЕГРА Д” ЕООД, включващ: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието.
Дейност 3: Повишаване конкурентоспособността на „ХЕГРА-Д” ЕООД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007. Дейността включва: 1. Разработване и внедряване на работни процедури и съпътстваща документация на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващи следните основни етапи: Етап разработване: • първоначален преглед на състоянието за съответствие на дейността на фирмата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление; • разработване на графици за изпълнение на разработката, събиране и подготовка на необходими документи по изграждането на системата за управление; • разработване на документите от системата за управление - процедури, оперативни документи, наръчник, планове, работни карти и други; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; Етап внедряване: • провеждане на обучение по управление на системата; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряване на системата; • извършване на корективни изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; • провеждане на обучение на вътрешни одитори от фирмата; • извършване на предварителен (предсертификационен) одит. 2. Сертифициране на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващо следните основни етапи: Етап сертифициране: • провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документационно съответствие на системата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на одит II фаза за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на заключителна среща с ръководството на фирмата; • вземане на решение за сертифициране. Етап издаване на сертификат: • издаване на оригинален сертификат на български и на английски език. Обосновка за дейността: Планираната Дейност 3 е обоснована от регулациите в мебелния бранш относно спазване на нормативни изисквания и стандарти по отношение на качеството на използваните суровини и материали, екологосъобразност на производствените процеси, осигуряване на здравословни условия на труд за работещите в производството.
Дейност 4: Осигуряване спазване на нормативните параметри за температура на работното място и подобряване условията на труд в шивашко-матрачен цех чрез извършване на текущ ремонт. Дейността включва: 1. Доставка и монтаж на окачен таван в шивашко-матрачен цех; 2. Доставка и монтаж на отоплителен котел на пелетно гориво в шивашко-матрачен цех; Обосновка за дейността: Планираната Дейност 4 е обоснована изискванията на ЗЗБУТ, Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976 г.), БДС 14776, Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) и Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г.), както и от направените замервания в цеха и съответните предписания за превантивни мерки.
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в производствените дейности. Дейността включва: 1. Закупуване на лични предпазни средства: - работни ръкавици-80 чифта; - защитни очила-20 броя; - антифони-20 броя; - защитни маски, противопрахови-364 броя. 2. Закупуване на работно (защитно облекло): - работни шапки-31 броя; - работни обувки-39 чифта. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки.
Дейност 6: Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности и финален одит. Дейността включва: 1. Изработване на 2 (два) броя информационно-рекламни табели съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 243 (двеста четиридесет и три) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта оборудване, съоръжения, ЛПС и работни облекла; 3. Публикуване на 2 информационни материали за проекта в местни/регионални издания; 4. Изготвяне на финален одит. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове различно оборудване и съоръжения, предвидени в дейностите по проектното предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 432 BGN
Общ бюджет: 130 875 BGN
БФП: 130 875 BGN
Общо изплатени средства: 130 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 286 BGN
2013 35 260 BGN
2014 69 225 BGN
2015 0 BGN
130 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 343 BGN
2013 29 971 BGN
2014 58 842 BGN
2015 0 BGN
111 156 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 943 BGN
2013 5 289 BGN
2014 10 384 BGN
2015 0 BGN
19 616 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз