Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0061-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-02007
Наименование: Подобряване условията на труд в "Хоталич" ЕООД гр. Севлиево
Бенефициент: "Хоталич" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: - подобряване условията на труд в „Хоталич” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. - подобряване на управленските процеси в дружеството при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. - повишаване на производителността на заетите в „Хоталич” ЕООД
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1- „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” – избор на доставчик на услугата; - Подписване на Договор за изпълнение; Описание Дейността включва описание сегашното състояние и организацията на работния процес общо за цялото дружество; описание на силни и слаби страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес; идентифициране нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновка Този анализ е необходим за да обобщи постигнатите резултати от реализация на останалите дейности и анализира данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряване им.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2- Модернизация, реконструкция или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд 1.1 Подобряване на микроклимата в работните помещенията: • закупуване на климатик 1.2 Поддържане на нормативна осветеност на работната площадка на варово стопанство: • Монтиране на нови осветители. Етапите за изпълнение са І.Избор на доставчик Описание: Провеждане на необходимата тръжна процедура за възлагане на доставка като предварително се съгласува с АЗ чрез ДРСЗ като Договарящ орган по Схемата. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед специална комисия, която ще извърши подготовката и провеждането на тръжната процедура, и оценката на представените оферти.С избрания доставчик, ще бъде сключен договори за изпълнение и доставка. ІІ.Доставка Описание : След сключване на договора, ще се изготви План-график, включващ подготовка и монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации , провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След приключване на дейностите, ще се подпише двустранно „Приемо-предавателен протокол” Обосновка: Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното спомагателно оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството при здравословни и безопасни условия на труд.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3-Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване Описание на дейността: Провеждане на конкретни обучения, съобразени със спецификата на нововъведеното спомагателно оборудване. В програмите на обученията ще се включват дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес. Обученията отчитат въздействието на дадена ситуация, както върху мъжете, така и върху жените при конкретните дейности с нововъденото оборудване, насочени са към пряко ползващите новозакупеното оборудване без да се прилага дискраминация относоно пол, възраст и инвалидност, съобразени са с актуалната нормативна база и са пряко свъзани с постигането на конкретните цели на Хоталич ЕООД. Обученията са с обща продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на Хоталич ЕООД и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното спомагателно оборудване. Обосновка на дейността: Чрез планираните обучения се подобряват професионалните умения и квалификация на работниците и служителите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Знанията и уменията по безопасен труд с нововъведено оборудване на работниците и служителите се развиват чрез организиране на обучения с гарантирано качество от подготвени за целта лектори обучители.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4- Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик чрез избор между оферти (по реда на ПМС 55). Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло.. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Обосновка на дейността: Хоталич ЕООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за своите служители, с цел подмяна на амортизираните предпазни средства или специално облекло. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието Строителството е дейност, която изисква прилагане на лични предпазни средства за: • за слуха - антифони, • за горните крайници- ръкавици осигуряващи защита срещу механични въздействия; • за долните крайници – обувки със защитно бомбе; • за очите и лицето – предпазни очила; • за цялото тяло- защитни облекла.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5- Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии Описание на дейността: І. Диагностика на управлението за съответ-ствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 и действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръководителите на структурни единици от дружеството; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на удовлетворяване на изискванията на ЗБУТ; - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изисквания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУ ЗБУТ; - определяне на специалисти от предприятието за изграждане на Комитет по управление на труда (КУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУ ЗБУТ; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ІІ. Дейност по Разработване и внедряване - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководството на фирмата; - разработване на първи проекти на документите на СУ ЗБУТ /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУ ЗБУТ; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУ ЗБУТ; ІІІ. Разработване и внедряване : - създаване на организация за редовно внедряване на СУ ЗБУТ; - определяне и изпълнение на коригира-щите и превантивни действия по време на редовното внедряване на СУ ЗБУТ; - провеждане на вътрешен одит на цялата Система за управление на здравослов-ните и безопасни условия на труд; - провеждане на Преглед на ръководството; - отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. ІV. Сертифициране на СУ ЗБУТ - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификацио-нен одит; Обосновка на дейността: Осигуряване на рамката за управление на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към обществото като цяло. СУ ЗБУТ ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на предприятието, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУ ЗБУТ и обучени вътрешни одитори предприятието ще дефинира своите цели за подобрение и управленската програма за тяхното постигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6-Информиране и публичност Описание на дейността: При изработването и/или отпечатването на материали по проекта, на заглавната страница се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Дейността е описана по-подробно в т. 5.2.2 от настоящия формуляр. Обосновка на дейността: Информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато на Хоталич ЕООД от Европейския Социален Фонд за популяризиране на обстоятелството, че Европейският Съюз съфинансира проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 233 BGN
Общ бюджет: 101 067 BGN
БФП: 101 067 BGN
Общо изплатени средства: 101 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 000 BGN
2013 44 651 BGN
2014 36 407 BGN
2015 0 BGN
101 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 000 BGN
2013 37 953 BGN
2014 30 946 BGN
2015 0 BGN
85 899 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 000 BGN
2013 6 698 BGN
2014 5 461 BGN
2015 0 BGN
15 159 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз