Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0056-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-02003
Наименование: Безопасните условия на труд - най-сигурният път към успеха
Бенефициент: "Енергия 2001" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 03.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възможност за подобряване условията на труд, повишаване производителността на работната сила и адаптиране на управленските процеси в насока увеличаване качеството на производителността, свързана с регламентирането и нормирането на труда в предприятие „Енергия 2001”ЕООД чрез въвеждане на мерки и стандарти свързани с подобряване условията за безопасен труд, които са изцяло в синхрон със законодателните изисквания на областта на условията за безопасен труд.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1. Сформиране на екип и управление на проекта. За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип по управление на проекта, задачите и отговорностите между членовете на екипа ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще осъществяват ежемесечни срещи за всяка проведена среща ще се изготвят протоколи. Ще бъдат сключени граждански договори с членовете на екипа. Всички членове на екипа експерти доказали се в своята област, напълно безпристрастни и отговарящи на изискванията на закона за конфликт на интереси. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги .Екипа ще се състои от четири експерти 1. Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • цялостна организация по реализиране на проекта • мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители 2. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръкoводителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • Участва в комисиите по избор на изпълнители 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • прави необходимите разплащания по проекта • съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители 4.Технически сътрудник, който ще има следните задачи и отговорности: • организира цялостната техническа работа за изпълнение дейностите по проекта • отговаря за техническото оформяне на тръжната документация • съдейства за подписванането на договорите с изпълнителите • информира членовете на екипа и всички участници в проекта за графика на дейностите • изготвя и предава в срок необходимите периодични справки за хода на изпълнение на проекта
Изпълнение на дейност 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 55 На МС /12.03.2007 г и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени трима души от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат пет процедури както следва 1- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) на работно облекло. 2- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) информираност и публичност на проекта. 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 4- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) Разработване на стандарт BS OHSAS 18001:2007. 5- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) Внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Изпълнение на Дейност 3. Публичност и визуализация За реализиране на дейностите по информиране и публичност ще бъдат предприети действия съгласно чл. 69 от Регламент 1083/2006 г. т. 1 „Държавата членка и управляващия орган на оперативната програма предоставят информация и правят публично достояние операциите и съфинансираните програми. Информацията е предназначена за гражданите на Европейският съюз и бенефициерите с цел да се подчертае ролята на Комисията и да се гарантира, че помощта от фондовете е прозрачна” Всяка помощ, която се предоставя е необходимо да е публична и поради този факт ще бъдат предприети мерки по информиране и публичност на всеки етап от реализацията на проектните дейности всички заинтересовани страни ще бъдат информирани При осъществяването на мерките по информиране и публичност по проекта дейностите са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и изискванията посочени в чл. 2-10 и Приложение 1 на регламент на ЕС 1828/2006. Всички предвидени рекламни материали ще бъдат изготвени в съответствие с техническите параметри посочени в Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и регламент на ЕС 1828/2006
Изпълнение на Дейност 4. Доставка на защитно работно облекло и предпазни средства На този етап фирмата не разполага с възможност да закупи защитно работно облекло и предпазни средства отговарящи на високите европейски изисквания и стандарти за качество и безопасност и поради този факт има належаща потребност от придобиването на такъв вид средства. Предвидените защитното работно облекло и предпазни средства са изцяло калкулирани на база утвърден списък на работните места и видове работи при които се използват лични предпазни средства разработен въз основа на оценка на риска на работните места. Осигуряване на защитно работно облекло и предпазни средства от най висок клас (обувки , ръкавици, антифони и др.) е от голямо значение за безопасността на работниците поради опасностите за нараняване на работещите произтичащи от естеството на работа с тежки предмети, най различни заваръчни апарати и работа със сгъстен въздух и множество машини за разбиване и пробиване. С доставката на защитното облекло и лични предпазни средства(предвидено по настоящият проект) този проблем ще бъде решен и работниците ще имат възможно най доброто предпазно облекло за защита от злополуки по време на работния процес. Всички лични предпазни средства и работни облекла предвидени за закупуване по настоящата дейност са така побрани, че да осигуряват максимална защита на служителите по време на работния процеси и са подрани точно такива, които отговарят на европейските извиквания за качество.Съгласно списъкът за работниците ползващи работно облекло и лични предпазни средства се предвижда закупуване на : 18 бр.защитни ръкавици предназначени за предпазване на работниците от изгаряне от искри; пръски и нагорещени частици, 18 лицеви дихателни маски със сменяем филтър предпазващи от остро отравяне; 10 чифта ботуши над коляно с цел предпазване от влага подхлъзване и падане; 1 чифт ботуши под коляно с цел предпазване от влага подхлъзване и падане; 17 бр. антифони със устройство за безжична комуникация служещи за защита на работниците от шум; 9 бр. очила предпазващи от удар от отхвърчащи частици вредни лъчения и искри; 20 бр. лятно работно облекло за защита от вредни метрологични въздействия; 20 бр. зимно работно облекло за защита от вредни метрологични въздействия- простуда; 11 бр. защитни обувки устойчиви на пробождане-летни за защита от пробождане и порязване; 11 бр. защитни обувки устойчиви на пробождане-зимни за защита от пробождане и порязване; 10 бр. елек светлоотразителен за предпазване на работещите от риск от удар; 19 бр. каски за защита от удар от падащи предмети; 10 бр. нe промокаемо облекло за предпазване от простуда и заболяване по време на работа в дъждовно време; 20 бр. ръкавици летни за предпазване от механични увреждания на горните крайници; 20 бр. ръкавици зимни за предпазване от механични увреждания на горните крайници; 10 бр. наколенници служещи за предпазване от травматични увреждания на колената; 9 бр. престилка заварчик служещи за предпазване от изгаряния; 20 бр. ръкавици предпазване от механични увреждания на горните крайници; 9 бр. обезопасителни колани при работа на височина служещи за предпазване от падане от височина;
Изпълнение на Дейност 5. Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда да се възложи изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще бъде структуриран в четири части: - Въведение описващо сегашното състояние на предприятието и работния процес - Изложение и анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и оценки на разработените и внедрени оценки на риска в предприятието - Детайлна обосновка за оптимизирането на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, обосновка и описание на начините за усъвършенстване организацията на трудовата дейност в предприятието, както и информация за методите и средствата обект на използване за отчитане дейността за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. - Заключение съдържащо основните изводи генерирани в резултат на изготвения анализ. Също така изготвеният анализ ще служи, като база за изготвяне на стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Изпълнение на Дейност 6. Разработване на стандарт BS OHSАS 18001:2007 За да бъде осъществено придобиването на стандарт BS OHSAS 18001:2007 е необходимо той първо да бъде разработен от избрана фирма изпълнител и след това от друга избрана фирма изпълнител стандартът да бъде внедрен. По време на изпълнението на предвидената дейност стандартът ще бъде разработен.
Изпълнение на Дейност 7. Внедряване на стандарт BS OHSАS 18001:2007 Повишена производителност на труда, производствена ефективност, намален риск от трудови злополуки и професионални заболявания чрез внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007
Изпълнение на Дейност 8. Мониторинг и оценка За целта на осъществяването на тази дейност ще бъде сформирана екипна комисия състоящата се от ръководителя по проекта и счетоводителя. Мониторинг и оценка на напредъка ще се извършва на всеки етап от реализацията на проекта, като основен орган за тази цел е Екипната комисия. Тя ще следи и контролира осъществяването на дейностите според заложения план с цел покриване и вместване в разходите на заложения бюджет. Освен това ще наблюдава работата на останалите членове от екипа и ще следи за отговорното изпълнение на всяка една дейност. Другите членове на екипа по проекта ще изготвят навременни отчети, които ще бъдат предавани на Екипната комисия за обобщение и оценка. Чрез мониторинга и контрола ще се определи дали е нужно да се прави ревизия на първоначалния график на дейностите. След завършването на всички заложени дейности ще бъде изготвен доклад за тяхното изпълнение. В самия край на проекта Екипната комисия ще изработи финален доклад и ще подготви персонална оценка за всеки участник в реализацията на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 196 BGN
Общ бюджет: 134 190 BGN
БФП: 134 190 BGN
Общо изплатени средства: 109 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 639 BGN
2013 67 409 BGN
2014 14 896 BGN
2015 0 BGN
109 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 493 BGN
2013 57 298 BGN
2014 12 662 BGN
2015 0 BGN
93 453 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 146 BGN
2013 10 111 BGN
2014 2 234 BGN
2015 0 BGN
16 492 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз