Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0343-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Увеличаване производствения капацитет на “Бунай” АД и стартиране на инструментално производство
Бенефициент: "БУНАЙ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Увеличаване производствения капацитет на “Бунай” АД и стартиране на инструментално производство
Дейности: 1. Създаване на интердисциплинарен екип и планиране на дейностите по проекта
2. Подготовка и провеждане на тръжна процедура за определяне на изпълнители за доставката на предвидените за закупуване в рамките на проекта материални и нематериални активи съгласно изискванията на Постановление 55 на Министерския съвет от 12.03.200
3. Проверка за липсата на обстоятелства по чл. 31 ал. 1 и 2 на ПМС 55 от 12 март 2007 г. и сключване на договори с избраните изпълнители
4. Проследяване и изпълнение на сключените договори
5. Производствени тестове и проверка на измеримите технически и икономически показатели при работата на доставеното оборудване
6. Осигуряване на визуализация и публичност на дейностите по проекта
7. Одит на изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 577 080 BGN
Общ бюджет: 757 055 BGN
БФП: 454 233 BGN
Общо изплатени средства: 454 233 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 454 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 454 233 BGN
2015 0 BGN
454 233 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 386 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 386 098 BGN
2015 0 BGN
386 098 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 135 BGN
2015 0 BGN
68 135 BGN
Финансиране от бенефициента 384 720 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Закупени нови машини за леене под налягане на пластмаси
Индикатор 9 Закупено съпътстващо оборудване: робот, компресор, мелници
Индикатор 10 Закупени металообработващи машини
Индикатор 11 Закупени измервателни прибори – спектрофотометър и твърдомер
Индикатор 12 Закупена CAD-CAM софтуерна система
Индикатор 13 Намаляване себестойността на продукцията, произвеждана с новозакупените машини за леене под налягане
Индикатор 14 Натовареност на новозакупените машини за леене под налягане
Индикатор 15 Намаляване на брака поради несъответствие на цвета (бракът се измерва в ppm, средната стойност на брака за годината преди стартиране на проекта се приема за 100 %)
Индикатор 16 Стартиране на производството на нови инструменти до 6 месеца след изпълнение на проекта
Индикатор 17 Увеличаване броя на клиентите, даващи сумарно 80% от оборота
Индикатор 18 Увеличаване броя на чуждите клиенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз