Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0450-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Ропринт ЕАД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "Ропринт" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Ропринт ЕАД чрез технологична модернизация
Дейности: Подготовка на Дейност 1 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване” – Провеждане на процедура за избор на изпълнители.
Изпълнение на Дейност 1 „Закупуване и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване” – Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване.
Подготовка на Дейност 2 „Разработване на маркетингови анализ и стратегия” – Провеждане на процедура за избор на изпълнител
Изпълнение на Дейност 2 „Разработване на маркетингови анализ и стратегия” – Разработване на маркетингови анализ и стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Активности за визуализация на проекта”
Подготовка на Дейност 4 „Одит на разходите по проекта” – Провеждане на процедура за избор на изпълнител
Изпълнение на Дейност 4 „Одит на разходите по проекта” – Извършване на одит
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 703 520 BGN
Общ бюджет: 2 671 455 BGN
БФП: 1 602 873 BGN
Общо изплатени средства: 1 602 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 602 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 602 873 BGN
2015 0 BGN
1 602 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 362 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 362 442 BGN
2015 0 BGN
1 362 442 BGN
В т.ч. Национално финансиране 240 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 240 431 BGN
2015 0 BGN
240 431 BGN
Финансиране от бенефициента 1 135 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 7 Проведена процедура „открит избор” съгласно ПМС № 55
Индикатор 8 Доставени и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 9 Проведена процедура „събиране на не по-малко от 3 оферти”
Индикатор 10 Маркетингови анализ и стратегия
Индикатор 11 Одит на счетоводните разходи по проекта
Индикатор 12 Информационен стикер
Индикатор 13 Постоянна информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз