Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на БТГ ЕООД чрез внедряване на система за управление на процесите и система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008.
Бенефициент: "БТГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: • Повишаване конкурентоспособността на дружеството на ниво национален и европейски пазар чрез внедряване на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт БДС EN ISO9001:2008 и инвестиция в интегрирана система за управление на бизнес процесите, състояща се от софтуерна и хардуерна част, допринасяща за функционирането на предвидената по проекта СУК.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление дейностите по проекта
Дейност 2. Подготовка на документация за провеждане на процедура(и) за избор на изпълнител-доставчик(ици).
Дейност 3. Провеждане на процедура(и) за избор на изпълнител(и). Сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 4. Доставка и внедряване на интегрираната система за управление на бизнес процесите, състояща се от софтуерна и хардуерна част.
Дейност 5. Разработване и внедряване на СУК съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Дейност 6. Сертифициране на СУК съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Дейност 7 Публичност и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 418 BGN
Общ бюджет: 104 785 BGN
БФП: 77 541 BGN
Общо изплатени средства: 77 541 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 541 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 541 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 910 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 631 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 631 BGN
Финансиране от бенефициента 28 255 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Избор на квалифициран персонал за управление и изпълнение на проекта
Индикатор 5 Индикатор 2 Реакция на постъпили сигнали от клиенти
Индикатор 6 Индикатор 3 Увеличаване на приходите от продажби
Индикатор 7 Индикатор 4: Избрани подизпълнители. Сключени договори.
Индикатор 8 Индикатор 5: Създадени инвестиции - хардуер
Индикатор 9 Индикатор 6: Успешно внедрена Информационна система за управление на процесите
Индикатор 10 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 11 Индикатор 3: Внедрена система за управление на качеството
Индикатор 12 Индикатор 4: Сертифицирана СУК съгласно БДС EN ISO9001:2008


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз