Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0010-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-9-43
Наименование: "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим"
Бенефициент: Община Кричим
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.03.2012
Начална дата: 03.04.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Кричим
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на град Кричим, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Конкретните цели на настоящия проект са определени в съответствие със специфичните цели на Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и са, както следва: - Повишаване на обхвата на услугите по отвеждане на битови отпадъчни води на територията на град Кричим в резултат на доизграждане на канализационна мрежа - Повишаване на обхвата на услугите по пречистване на битови отпадъчни води на територията на град Кричим в резултат на изграждане на ПСОВ Проектът допринася за реализацията на средните спе
Дейности: Дейност 7: Надзор по време на строителството Поддейност 7.1: Строителен надзор - строителен надзор за ПСОВ, за линейна инфраструктура (ВиК мрежа); Поддейност 7.2: Авторски надзор - авторски надзор за ПСОВ, за линейна инфраструктура (ВиК мрежа)
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1: Проучвания и проектиране преди кандидатстване - прединвестиционни проучвания, проектиране, анализи; оценки за съответствие; разрешения за строеж; разрешителни по закона за водите; решения във връзка с ОВОС/Натура 2000 Поддейност 1.2: Проучвания и проектиране след кандидатстване - работно проектиране на ПСОВ - гр. Кричим (при необходимост)
Дейност 6: Одит С оглед изпълнението на изискванията на Поканата ще бъде възложен текущ одит на изпълнението на проекта. Одит се извършва преди подаване на всяко искане за междинно плащане по проекта и се придружава от междинен одитен доклад с одитно мнение за законосъобразността на съответните обществени поръчки, осчетоводяване на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента. Окончателното искане за средства се придружава от окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения В рамките на идейния проект се предвижда машинно-технологично оборудване за ПСОВ, както следва: помпена станция, съоръжение за предварително механично пречистване, компресорна станция, машинно обезводняване на утайката, пясъкоуловител / пясъкозадържател, комбинирано съоръжение - биологично стъпало, утайкоуплътнител с аеробна стабилизация, химично намаляване на фосфора, допълнителна филтрация, UV дезинфекция, измервателен обект, тръбни връзки, електро и управляващи системи. Информация за вида и броя на машините и съоръженията, които следва да се закупят ще се посочи в КСС при разработване на работен проект за ПСОВ.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Поддейност 5.1: Управление на проекта - с оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност и оценка ще бъде обособен екип, отговорен за управлението на проекта. Част от функциите на Екипа ще бъдат възложени на служители от общинската администрация и част - на експерти, назначени на срочни трудови договори. С цел повишаване на административния капацитет на служителите в екипа за управление на проекти, те ще бъдат подпомагани с външна консултантска помощ, възложена по реда на ЗОП. Екипът за управление на проекта се състои от: Ръководител на проекта (външен експерт), Координатор на проекта (служител на общината), Финансист (служител на общината), Юрист (външен експерт), Лице по нередности (служител на общината), Служител, отговарящ за съхранението на документацията по проекта (служител на общината), Служител, отговарящ за мониторинга по проекта (служител на общината) В екипа за управление на проекта ще участва и представител на „ВиК” ЕООД – Пловдив; Поддейност 5.2: Публичност – печатни материали (брошури, дипляни) – 600 бр., билбордове – 1 бр., постоянни обяснителни табели – 1 бр., информационни табели (банери) – 1 бр., публични събития (пресконференции) – 2 бр., официални церемонии – 2 бр., информационни стикери – 150 бр., платени излъчвания по електронни медии – 10 бр., платени публикации в печатни медии – 30 бр., промоционални материали – общо 500 бр.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Поддейност 1: Обект - Водопроводна и канализационна мрежа гр. Кричим (включително доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Кричим); Поддейност 2: Обект - Водопроводна и канализационна мрежа - кв. Крайречен (включително доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на кв. Крайречен); Поддейност 3: Обект - Инженеринг на пречиствателната станция за отпадъчни води - гр. Кричим.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 268 508 BGN
Общ бюджет: 24 831 163 BGN
БФП: 23 370 725 BGN
Общо изплатени средства: 21 450 660 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 370 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 513 425 BGN
2013 11 230 944 BGN
2014 11 470 437 BGN
2015 - 2 764 146 BGN
21 450 660 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 696 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 210 740 BGN
2013 8 984 755 BGN
2014 9 176 349 BGN
2015 - 2 211 317 BGN
17 160 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 674 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 302 685 BGN
2013 2 246 189 BGN
2014 2 294 087 BGN
2015 - 552 829 BGN
4 290 132 BGN
Финансиране от бенефициента 7 726 312 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз