Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0087-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/041
Наименование: Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ "Васил Левски" с.Ракево
Бенефициент: ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Криводол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е: подобряване на услугите в областта на образованието в община Криводол, чрез повишаване на нивото на енергийна ефективност на учебните заведения. Това ще допринесе за повишаване на възможностите за развитие а оттам подобряване на качеството и средата на живот.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта) Организация и управление на проекта
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури) Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 (Извършване на СМР) Извършване на СМР
дейност 4 (Извършване на строителен надзор) Извършване на строителен надзор
дейност 5 (Извършване на авторски надзор) Извършване на авторски надзор
дейност 6 (Одит на проекта Одит на проекта
дейност 7 (Въвеждане на обекга в експлоатация) Въвеждане на обекга в експлоатация
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта) Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 504 704 BGN
Общ бюджет: 488 981 BGN
БФП: 476 344 BGN
Общо изплатени средства: 404 892 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 476 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 278 849 BGN
2014 126 043 BGN
2015 0 BGN
404 892 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 404 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 278 849 BGN
2014 126 043 BGN
2015 0 BGN
404 892 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 17 617 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз