Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0004-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/039
Наименование: Енергоефективни мерки в ОУ "Академик Михаил Димитров" и ОУ "Христо Ботев", община Чупрене
Бенефициент: Община Чупрене
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Чупрене
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектнопредложение е да се осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиви местно развитие, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в образователната инфраструктура на Община Чупрене
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на тръжна документация
дейност 3 Строително-ремонтни дейности
дейност 4 Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 5 /дейността се извършва 1,2,8,9,15 и 17 м./ Визуализация и публичност
дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 392 103 BGN
Общ бюджет: 388 039 BGN
БФП: 388 039 BGN
Общо изплатени средства: 329 833 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 388 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 651 BGN
2013 213 182 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
329 833 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 651 BGN
2013 213 182 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
329 833 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз