Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0042-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/039
Наименование: Изграждане на ЦНСТ в град Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността
Дейности: дейност 1 Стартиране на проекта. Сформиране на екип за управление.
дейност 2 Избор на консултант и подготовка на документи за провеждане на процедури по НВМОП. Съгласуване на изработените документи.
дейност 3 Провеждане на тръжни процедури по НВМОП. Сключване на договори с изпълнители.
дейност 4 Извършване на СМР, авторски и строителен надзор, въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 5 Доставка на оборудване и обзавеждане
дейност 6 Осигуряване на визуализация и публичност
дейност 7 Управление на проекта, Вътрешен мониторинг, Отчетност. Одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 802 768 BGN
Общ бюджет: 699 516 BGN
БФП: 699 516 BGN
Общо изплатени средства: 521 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 699 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 521 799 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
521 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 594 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 443 529 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
443 529 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 270 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 270 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз