Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/014
Наименование: Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград"
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 02.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Да се изгради подходяща и отговаряща на нуждите на населението здравна инфраструктура на територията на община Велинград и региона допринасяща за осигуряването на ефективна и навременна здравна грижа за всеки пациент гарантираща му достъп до лечебно заведение предоставящо му качествени и съвременни медицински услуги.
Дейности: дейност 1 /Организация и управление на проекта/
дейност 2 /Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители на услуги, строителство и доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ-Велинград/
дейност 3 Изпълнение на строителни и монтажни работи в МБАЛ-Велинград необходими за привеждане на помещенията, за инсталация на апаратурата към изискванията на производителите, медицинските стандарти и действащата нормативна уредба.
дейност 4 /Доставка на оборудване за нуждите на МБАЛ-Велинград/
дейност 5 Осъществяване на авторски и строителен надзор
дейност 6 /Информационна кампания/
дейност 7 /Извършване на независим финансов одит и приключване на проекта/
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 554 079 BGN
Общ бюджет: 3 134 684 BGN
БФП: 3 108 355 BGN
Общо изплатени средства: 3 167 310 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 108 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 243 928 BGN
2014 980 859 BGN
2015 942 523 BGN
3 167 310 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 642 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 057 339 BGN
2014 833 730 BGN
2015 801 144 BGN
2 692 213 BGN
В т.ч. Национално финансиране 466 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 186 589 BGN
2014 147 129 BGN
2015 141 378 BGN
475 096 BGN
Финансиране от бенефициента 29 746 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 $Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз