Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0023-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/023
Наименование: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр. Асеновград”
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в Община Асеновград, заменящи институционалната грижа.
Дейности: дейност 1 „Организация и управление”
дейност 2 „Избор на изпълнители по проекта”
дейност 3 „Строително монтажни работи”
дейност 4 „Доставка на оборудване и обзавеждане”
дейност 5 „Строителен и авторски надзор”
дейност 6 „Информация и публичност”
дейност 7 „Одит”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 786 832 BGN
Общ бюджет: 718 889 BGN
БФП: 718 889 BGN
Общо изплатени средства: 551 356 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 718 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 508 381 BGN
2014 - 11 110 BGN
2015 54 085 BGN
551 356 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 611 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 432 124 BGN
2014 - 9 444 BGN
2015 45 972 BGN
468 652 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 257 BGN
2014 - 1 667 BGN
2015 8 113 BGN
82 703 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз