Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0004-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/004-01
Наименование: Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложението е да се изгради модерна социална инфраструктура на територията на община Гоце Делчев, която: • Да създава условия за осъществяване на нов вид резидентни услуги в общността за деца и младежи, които да заменят институционалната грижа; • Да съответства на националните политики за бъдещо развитие на резидентни услуги и да отговаря на потребностите от такива услуги на територията на община Гоце Делчев и област Благоевград и региона. • Да е интегрирана в с останалата здравна, социална, образователна, и културна инфраструктура в общината и региона.
Дейности: дейност 1 Организация и провеждане на тръжни процедури
дейност 2 Изпълнение на строително – монтажни работи, доставка на оборудване, упражняване на строителен и авторски надзор
дейност 3 Одит на проекта
дейност 4 Осигуряване на публичност.
дейност 5 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 785 347 BGN
Общ бюджет: 761 552 BGN
БФП: 761 552 BGN
Общо изплатени средства: 761 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 761 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 462 263 BGN
2014 299 288 BGN
2015 0 BGN
761 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 647 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 392 924 BGN
2014 254 395 BGN
2015 0 BGN
647 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 340 BGN
2014 44 893 BGN
2015 0 BGN
114 233 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз