Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0059-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/059-08
Наименование: "Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.12.2011
Начална дата: 23.12.2011
Дата на приключване: 23.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране и модернизиране на процесите на планиране, управление, наблюдение и оценка на пътните програми и проекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 5 Въвеждане на ефективна система за материално стимулиране за екип на АПИ, управляващ СРИП, като част от изпълнение на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР на базата на направени оценки.
дейност 4 Разработване и въвеждане в АПИ на Управленска Информационна Система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма и на всички проекти на АПИ, финансирани от ОПРР.
дейност 6 Организиране участието на служителите от дирекция ИПОПРРПТСЕС” на АПИ в специализирани обучения в областта на структурните фондове на ЕС.
Дейност 9: Оптимизация на дейностите по организация и поддържане на наличния архив на АПИ като бенефициент по проекти по ОПРР
дейност 7 Одит на проекта
дейност 8 Информация и публичност на проекта
дейност 2 Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Р.България
дейност 3 Разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) (project pipeline), с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандид
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 391 529 BGN
Общ бюджет: 6 150 481 BGN
БФП: 6 150 481 BGN
Общо изплатени средства: 5 450 027 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 150 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 237 035 BGN
2013 266 363 BGN
2014 2 997 008 BGN
2015 - 50 380 BGN
5 450 027 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 227 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 901 480 BGN
2013 226 409 BGN
2014 2 547 457 BGN
2015 - 42 823 BGN
4 632 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 922 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 335 555 BGN
2013 39 954 BGN
2014 449 551 BGN
2015 - 7 557 BGN
817 504 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Изградена отворена система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Р.България
Индикатор 2 Въведена Управленска Информационна Система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма и на всички проекти на АПИ, финансирани със средства от ОПРР.
Индикатор 3 (Д) Осигурено месечно възнаграждение на Екипа за управление на СРИП по ОПРР.
Индикатор 4 Брой обучени служители на АПИ за работа със Структурните фондове на ЕС
Индикатор 5 (Д) Брой инсталирани ГПП на рехабилитираните пътни обекти в рамките на ОПРР
Индикатор 6 (Д) Брой разработени готови работни проекти за кандидатстване в следващия програмен период
Индикатор 7 (Д) Брой материално стимулирани служители в Екипа за управление на СРИП
Индикатор 8 (Д) Изграден и функциониращ архив по ОПРР съгласно изискванията за архивиране


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз