Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социално предприятие "Зелен свят в община Маджарово"
Бенефициент: ОБЩИНА МАДЖАРОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Маджарово
Описание
Описание на проекта: По време на проекта 15 лица от целевата група ще се обучат по строителство и озеленяване и подръжка на паркове в община Маджарово. Ще се създаде материална база, като сградата на „Старото кино”, ще се превърне в Социално предприятие: офис – стая на персонала и гаражна, сервизна база за техниката, която ще се закупи за поддръжка на парковете и населените места от общината и складови помещения за строителните материали за извършване на ремонти на имоти общинска собственст.
Дейности: 1. Организация по стартиране на проекта. 1.Сформиране на екип, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. 2. Работна среща на екипа на проекта – разпределяне на роли и отговорности, подготовка на детайлизиран план за изпълнение на проекта, изработване на график на срещите, изготвяне на схема за документите и информационните потоци, уточняване периодичността на отчитане.
2.Информиране и публичност на населението от общината за дейността по проекта и офис по проекта. Предвиденият офис по проекта ще послужи за по – добро управление и организиране на дейностите предвидени в проекта. Офиса ще бъде ядрото от където ще се управлява проекта в общината - за отчети, оперативки, инструкции и всякакви сигнали от обществото пряко свързани с проекта. За равен достъп до информация е предвидена широка обществена разгласа за проекта и неговите цели. Популяризацията ще бъде поета от проектния екип със съдействието на общински служители и експерти. През целия период на реализация на проекта ще бъдат изготвени медийни изяви-листовки, плакати, интервюта, анкетни карти, снимкови и видео материали, разпространени информационни брошури.Дейностите и функционирането на проекта за хората от целевата група в община Маджарово ще бъдат популяризирани и чрез, регионални печатни електронни медии за да има широка обществена разгласа.
3.Създаване на материална база - текущ ремонт, оборудване и обзавежзане на социалното предприятие. Ще се проведе процедура за избиране на изпълнител на ремонтните дейности и доставчик на необходимото оборудване. Ще се закупи оборудването, необходимо за развиване на предвидените дейности, което от своя страна ще гарантира успешното реализиране на проекта.
4. Приемане на заявления, оценка, подбор и обучение на лицата от целевата група заети в социалното предприятие. За целта ще се предприемат следните действия: 1.Информационна кампания насочена към целевата група на проектното предложение за целите и дейностите по проекта. 2.Приемане на заявление на кандидат потребителите. 3.Сформиране на оценъчна комисия. 4.Изготвяне на окончателен списък по специалности и запознаване с правилника за вътрешния ред. 5.Сключване на договори. Предоставена качествена теоретична подготовка за хора от уязвими групи, осигуряваща предпоставки за възстановяване и изграждане на трудови навици.
5. Приемане на заявления, подбор и назначение на персонала зает в социалното предприятие. 1. Публикуване на обяви за подбор на персонал – ще се публикуват обяви в местната и регионална преса, ще се изпратят писма до институции и организации, които могат да разпространят допълнително информацията. 2.Подбор на персонала: преглед и оценка на постъпилите кандидатури; насрочване на дати за интервюта; провеждане на интервюта. 3.Назначаване на персонала – сключват се договори с избраните кандидати. 4.Изготвяне на длъжностни характеристики и определяне на критерии за подбор на персонала. Определяне на процедура за приемане и регистриране на кандидатите.
6. Стартиране на основните дейности/озеленяване на паркове и строителство на общински имоти/ в Социалното предприятие „Зелен свят в община Маджарово”. В проектното предложение се предвижда да се развиват производствена дейност в областта на озеленяването и благоустройството на паркове и ремонт на сгради общинска собственост.
7. Провеждане на семинари и конференции /тенденции за развитие на социалното предприятие в България./ Да се очертае потенциалът на Социалните предприятия като ефективно средство за икономически ръст, устойчиво развитие и социално сближаване. На конференцията ще бъдат поканени представители на работещи социални предприятия в страната, представители на общини и НПО, работещи в социалната сфера.
8. Финансово управление отчетност на социалното предприятие. Ежемесечно отчитане и мониторинг на финансовите средства по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 781 BGN
Общ бюджет: 180 497 BGN
БФП: 180 497 BGN
Общо изплатени средства: 176 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 756 BGN
2013 134 082 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 343 BGN
2013 113 970 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 313 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 413 BGN
2013 20 112 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 526 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой обучени лица - Маджарово
Индикатор 4 Брой проведени информационни срещи за популяризиране на проекта
Индикатор 5 Брой участници в информационните кампании - Маджарово
Индикатор 6 Брой лица започнали работа в Социалното предприятие
Индикатор 7 Брой лица започнали работа, като персонал в Социалното предприятие
Индикатор 8 Брой публикации в местни и регионални медии - Маджарово
Индикатор 9 Брой закупено оборудвано в Социалното предприятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз