Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0090-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-40
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Агротехчаст" АД чрез технологично обновление на оборудването му за производство на машини за превозване и извозване на битови отпадъци за падащи бордове на камиони за селскостопански дейности
Бенефициент: "АГРОТЕХЧАСТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Агротехчаст" АД чрез технологично обновление на оборудването му за производство на машини за превозване и извозване на битови отпадъци за падащи бордове на камиони за селскостопански дейности
Дейности: Изготвяне на График за провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудване
Доставка, монтаж и пуск на оборудването
Разработване на бизнес и маркетингова стратегия
Одит на проекта
Визуализация
Отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 524 841 BGN
Общ бюджет: 835 748 BGN
БФП: 501 449 BGN
Общо изплатени средства: 501 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 501 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 104 968 BGN
2013 396 444 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
501 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 426 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 89 223 BGN
2013 336 977 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
426 200 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 745 BGN
2013 59 467 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 212 BGN
Финансиране от бенефициента 349 894 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупено и внедрено ново технологично оборудване - Агротехчаст
Индикатор 9 Разработени нови бизнес и маркетингова стратегии - АГРОТЕХЧАСТ
Индикатор 10 Относителен дял на реализираната продукция на вътрешния пазар - АГРОТЕХЧАСТ
Индикатор 11 Относителен дял на реализираната продукция на външни пазари - АГРОТЕХЧАСТ
Индикатор 12 Нови продукти, разработени с помощта на внедреното оборудване - АГРОТЕХЧАСТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз