Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/033-01
Наименование: Мостът - кръстопът на култури
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е да насърчи новаторството на гражданите чрез участието им в нов тип културни събития, изпълнявани в нетрадиционни публични пространства, като по този начин обогати и развие градската културна инфраструктура. Анимирането на публични пространства чрез проектните дейности цели да увеличи привлекателността на Кърджали като град на гражданите.
Дейности: Дейност 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2. ПОДГОТОВКА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Дейност 3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
Дейност 4. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ - 1во издание
Дейност 5. ИЗСЛЕДВАНЕ НА МУЛТИКУЛТУРНАТА ПАМЕТ - 1ви етап
Дейност 6. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ
Дейност 7. ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНОТО СЪБИТИЕ
Дейност 8. ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 414 008 BGN
Общ бюджет: 355 730 BGN
БФП: 345 674 BGN
Общо изплатени средства: 232 047 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 345 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 232 047 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 047 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 293 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 207 621 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
207 621 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 426 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 426 BGN
Финансиране от бенефициента 10 739 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 ^ Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 ^ Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 ^ Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 ^ Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 ^ % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз