Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0009-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-9-21
Наименование: "Интегриран воден проект и ПСОВ 2, кв. "Смолянски езера" - град Смолян - актуализация"
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2011
Начална дата: 19.07.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: С реализацията на проекта ще бъде осигурено водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води до ГПСОВ на 16 940 постоянно живеещи жители на гр. Смолян, което е обхващане на още 53% от населението или 21310е.ж., с което успешно ще се допълни реализирания ИСПА проект. С реализацията на проекта ще бъде постигнато изграденост на канализационна мрежа на агломерацията над 95%. Ще се извърши доизграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационна мрежа и съвпадаща водопреносна мрежа за кв. "Каптажа", кв. "Смолян", кв. "Райково" и кв. "Устово", участъци и улици принадлежащи към агломерация "гр. Смолян". Обща предвидена канализационна мрежа и съвпадаща водопреносна мрежа са съответно канализация около 25322 м. и водопровод около 15303м. Ще бъде постиганто пълно съответствие на Директива 91/271/ЕИО. Ще бъде изградено пълно третично пречистване, отстраняване и на фосфор на ГПСОВ. Ще бъдат обхванати улици и махали, необхванати от ИСПА проекта, попадащи в агломерацията.
Дейности: Дейност 11: Информация и публичност Ефективно информиране на обществото относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС. Провеждане на официална церемония за откриване на проекта, пресконференции, реализиране на прессъобщения, изработване на билборди, постоянни обяснителни табели, брошури, банери, плакати, представяния и обществени обсъждания на проекта, разработване и поддържане за проекта на линк към Интернет страница на общината. Събиране и съхранение на всички налични доказателства за осъществяването и за медийното отразяване, свързани с информиране, публичност и прозрачност на проекта, архивиране и докладване в рамките на мониторинговите доклади за изпълнението на мерките за информация и публичност. За І-ия етап на проекта са предвидени следните мерки за публичност:печатни материали(брошури,дипляни); информационни табели;публични събития;информационни стикери;рекламни материали
ВТОРИ ЕТАП: дейност 1 - Провеждане на процедури за избор на изпълнители Провеждане на процедури за избор на изпълнители на следното: 1. Инженеринг - работен проект и СМР за третично пречистване (отстраняване на фосфор) на ГПСОВ - Смолян; 2. Строително-монтажни работи за ВиК мрежата; 3. Строителен надзор
Дейност 9: Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проекта За целите на техническото обезпечаване на ЗИП, проекта предвижда следното оборудване: 1 сървър, 7 мрежови компютъра, 6 UPS- устройства; 3 преносими компютъра; 1 цветен плотер формат А0; 1 коперин апарат формат А3; цветен принтер; 5 черно-бели лазерни принтера; професионален офис-скенер формат А3, за двата етапа на проекта, както и софтуер за архивиране и защита на потребителски данни, софтуер за AUTOCAD - за двата етапа на проекта.
Дейност 4: Изготвяне на документация за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда Изготвяне на доклад за ОВОС от РИОСВ - Смолян, екологична оценка, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения / разрешителни и изискуемите по процедурата карта и план за управление на утайките, оценка на съответствието
Дейност 5: Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието, съгласно чл. 142 от ЗУТ Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ и издаване на разрешително за строеж: 1. Комплексен доклад на идеен проект за третично пречистване (отстраняване на фосфор) на ГПСОВ - Смолян; 2. Комплексен доклад на работен/и проект/и за ВиК мрежа
ВТОРИ ЕТАП: дейност 4 - Независим строителен надзор Независим строителен надзор
Дейност 8: Управление на проекта С цел осигуряване на добро управление на проекта и качественото изпълнение на заложените дейности, община Смолян предвижда организационна структура със съответните механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането при необходимост на корективни мерки. Организацията и управлението на проекта ще включва звено за изпълнение на проекта (ЗИП) и външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП. ЗИП ще функционира като обособена единица в общинската администрация на извънбюджетна издръжка, в което служителите ще бъдат назначени на срочни трудови договори за периода на изпълнение на проекта. В ЗИП ще бъде назначен и представител на асоциирания партньор на проекта - дружество ВиК-София ЕООД за времето на изпълнение на проекта. Звеното ще е съставено от 7 специалисти:Ръководител на ЗИП; Технически координатор; Експерт по мониторинг и контрол; Юрист; Служител за докладване на нередности; Счетоводител;ВиК специалист
Дейност 2: Проектиране Възлагане на работно проектиране за ВиК системите и идеен проект за третично пречистване (отстраняване на фосфор) на ГПСОВ - Смолян, съгласно параметрите и вариантния анализ на обобщеното ПИП. Предстои изработване на работен проект заедно с всички части, координиране и съгласуване на проекта с всички заинтересувани институции, съгласно българското законодателство: 1. Идеен проект за третично пречистване (отстраняване на фосфор) на ГПСОВ - Смолян; 2. Работен/и проект/и за ВиК мрежа
ВТОРИ ЕТАП: дейност 2 - Авторски надзор Организиране на авторски надзор, съгласно българското законодателство проектантът, изготвил работните проекти следва да упражнява авторски надзор по време на строителството.
Дейност 10: Провеждане на процедури съгласно ЗОП и НВМОП Провеждане на процедури съгласно Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки в съответствие на дейностите по проекта. Съблюдаване за равнопоставеността на всички заинтересовани институции и физически лица, независимо от техния пол, раса и националност. Спазване на принципите на прозрачност и не обвързаност.
Дейност 3: Изработване на подробен устройствен план за площадката Изработване на парцеларни планове за линейна инфраструктура за учредяване на право на преминаване или обезщетение на собствениците на имотите (индикативно 28 участъка или около 6081м. от трасето на ВиК, преминават през частни имоти), заедно с извършване на оценка за размера на необходимите такси (нотариални, право на преминаване и др.)
Дейност 7: Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по проекта, подготовка на документация и кореспонденция за провеждане на обществените поръчки, а именно: 1. Разработване на ПИП, идеен проект и изработване на работен проект за обект "Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян"; 2. "Техническа помощ за оказване съдействие на Звеното за изпълнение на проекта на етап изпълнение на дейностите, предвидени в обхвата на проекта"; 3. Доставка на оборудване и софтуер за нуждите на проекта; 4. "Текущ одит на проекта"; 5. "Осигуряване на информация и публичност" - за двата етапа на проекта; 6. Инженеринг - работен проект и СМР - третично пречистване на ГПСОВ-Смолян (отстраняване на фосфор); 7. СМР на ВиК мрежа - гр. Смолян; 8. Строителен надзор при инженеринг на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа
Дейност 6: Изготвяне на анализ разходи - ползи и финансов анализ Изготвяне на финансов анализ с включен анализ на разходите и ползите. Анализът се изготвя в съответствие с Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на Европейската комисия (2008) и Националните указания за анализ на разходите и ползите на проекти в областта на водите и отпадъчните води, финансирани от Кохезионния фонд през периода 2007-2013 (публикувани през м. април 2010г.)
ВТОРИ ЕТАП: дейност 3 - Изпълнение на строително-монтажни работи Изпълнение на строително-монтажни работи: 1. Инженеринг - работен проект и СМР за третично пречистване (отстраняване на фосфор) на ГПСОВ - Смолян; 2. Строително-монтажни работи за ВиК мрежата
Дейност 1: Разработване на прединвестиционно проучване ПИП на агломерацията с вариантни анализи за разположение, за трасета на преминаване, за избор на технологични решения, за съвместимост и обхват на инвестиционните дейности, заедно с всички необходими разрешителни, преценки за необходимост от ОВОС, доклади по Натура 2000 и всички други необходими съпътстващи документи за етапа на предпроектните проучвания.
Дейност 12: Одит на проекта В рамките на одита по проекта ще се изготвят междинни и окончателен одитен доклади, включително одитно мнение за: законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и такива, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т.22, "б" от ЗОП; законосъобразността на допълнителните споразумения към договорите за обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и такива, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т.22, "б" от ЗОП; осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Възложителя. Целта на одита ще бъде да удостовери, че отчетните разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 195 567 BGN
Общ бюджет: 1 333 079 BGN
БФП: 1 333 079 BGN
Общо изплатени средства: 1 301 256 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 333 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 347 661 BGN
2013 801 896 BGN
2014 0 BGN
2015 151 699 BGN
1 301 256 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 068 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 278 129 BGN
2013 641 517 BGN
2014 0 BGN
2015 121 360 BGN
1 041 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 265 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 532 BGN
2013 160 379 BGN
2014 0 BGN
2015 30 340 BGN
260 251 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграждане на третично пречистване (отстраняване на фосфор) от ГПСОВ - Смолян
Индикатор 2 Доизграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационна мрежа
Индикатор 3 Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз