Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0035-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/035
Наименование: "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян"
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: ,,Да се създаде интегрирана планова основа за устойчиво развитие на гр. Смолян при максимална ефективност на вложените ресурси чрез селективен подход, концентрация и синергия между всички секторни политики, стратегии, програми и устройствени планове”. Проектната инициатива залага на устойчивостта на интегрирания подход в провеждането на градските политики и стратегическия му потенциал, с цел постигане на по-интелигентно, по-устойчиво и социално включващо градско развитие. Този подход е един от основните инструменти за постигане на напредък в посоката, заложена в стратегия “Европа 2020”, особено с оглед на сегашния сценарий на ограничени ресурси, при който очевидно е необходимо да се постигне повече с по-малко средства. Подходът ще бъде приложен посредством разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Смолян, с който ще се осигури пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси, които целят на
Дейности: дейност 1 Организация и управление
дейност 2 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители: - изпълнител за изготвяне на тръжни документации по проекта (за всички предвидени процедури) - изпълнител за изработване на ИПГВР - изпълнител за осигуряване на информация и публичност - изпълнител за извършване на независим одит
дейност 3 Осигуряване на информация и публичност
дейност 4 Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
дейност 5 Одобрение на зони на въздействие от ОбС и на целия стратегически пакет
дейност 6 Отчетност пред УО, вкл. получаване на одобрение на избора на зони за въздействие и на разработения ИПГВР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 482 BGN
Общ бюджет: 406 650 BGN
БФП: 406 650 BGN
Общо изплатени средства: 386 318 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 406 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 166 078 BGN
2012 0 BGN
2013 134 103 BGN
2014 86 137 BGN
2015 0 BGN
386 318 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 345 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 148 596 BGN
2012 0 BGN
2013 119 987 BGN
2014 77 070 BGN
2015 0 BGN
345 653 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 482 BGN
2012 0 BGN
2013 14 116 BGN
2014 9 067 BGN
2015 0 BGN
40 665 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз