Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0016-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/020-01
Наименование: Интегриран план за възстановяване и развитие на град Добрич
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 07.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото предложение е: Да се разработи интегрирана планова основа за устойчиво развитие, насочена към трайно преодоляване на ключови проблеми от икономически, социален и екологичен характер в град Добрич. Нашата обща цел е в пълно съответствие с принципите, стратегиите и политиката за развитие на устойчиви европейски градове и ангажиментите на държавите членки на Европейския съюз, поети с Лайпцигската харта от 2007г. и Декларацията от Толедо от 2010г.
Дейности: дейност 1 Организация и управление
дейност 2 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители (избор )
дейност 3 Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
дейност 4 Изработване на необходимите Подробни устройствени планове (ПУП) или проект за изменение или актуализация на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР
дейност 5 Преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган. Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган. Преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган
дейност 6 Осигуряване на публичност и информиране
дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 970 BGN
Общ бюджет: 357 886 BGN
БФП: 357 642 BGN
Общо изплатени средства: 339 760 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 357 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 166 240 BGN
2012 0 BGN
2013 95 000 BGN
2014 78 520 BGN
2015 0 BGN
339 760 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 303 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 148 741 BGN
2012 0 BGN
2013 85 000 BGN
2014 70 255 BGN
2015 0 BGN
303 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 499 BGN
2012 0 BGN
2013 10 000 BGN
2014 8 265 BGN
2015 0 BGN
35 764 BGN
Финансиране от бенефициента 244 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие
Индикатор 3 (Д) Население, облагодетелствано от ИПГР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз