Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0475-C0001
Номер на проект: 3МС-02-165/01.06.2011
Наименование: Сертифициране на "Екобулхарт" - качество и конкурентоспосбност
Бенефициент: "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Сертифициране на "Екобулхарт" - качество и конкурентоспосбност
Дейности: Дейност 1. Избор на изпълнители
Дейност 2. Разработване и внедряване на система за управление по отношение на околната среда (СУООС) по ISO 14001:2009
Дейност 3. Разработване и внедряване на система за управление на качеството (СУК) по ISO 9001:2008
Дейност 4. Закупуване на активи, необходими за системите за управление
Дейност 5. Консултантски услуги за сертифициране
Дейност 6. Визуализация
Дейност 7. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 709 BGN
Общ бюджет: 16 462 BGN
БФП: 12 347 BGN
Общо изплатени средства: 12 347 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 347 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 347 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 495 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 495 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 852 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 852 BGN
Финансиране от бенефициента 6 236 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 1:Реализирани тръжни процедури за избор на изпълнител
Индикатор 6 2: Извършени консултантски услуги за анализ, подготовка и внедряване на система за управление на качеството и управление на околната среда с цел подготовка за сертифициране
Индикатор 7 3: Издаден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008
Индикатор 8 4: Издаден сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2009
Индикатор 9 5:Закупено ново оборудване и софтуер във връзка с въвеждането на ISO
Индикатор 10 6: Проведени дейности за публичност и информираност
Индикатор 11 7: Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз