Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0330-C0001
Номер на проект: 3МС-02-118/01.06.2011
Наименование: Консултации, оценка и инвестиции за постигане и доказване на съответствие на медицински изделия КЛАС 1 с европейските хармонизирани изисквания
Бенефициент: "МДМ - 97" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда чрез подкрепа за покриване на европейски хармонизирани изисквания Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез покриване на европейски хармонизирани изисквания и насърчаване на инвестиции в съвременни ДМА и ДНА и получаване на консултации, свързани с прилагане на същите
Дейности: Изпълнение на консултантските услуги по проекта(подготовка, провеждане на избор по 3 оферти, договаряне, изпълнение, приекамен и използване на резултата от консултантските услуги по проекта).
Изпълнение на инвестициите по проекта (подготовка, провеждане на тръжна процедура, договаряне, доставка, монтаж и пускане в действие на ДМА и ДНА по проекта)
Изпълнение на оценката на съответствие по проекта (изпълнение и отчитане на оценката на съответствието на изделията и използване на резултата)
Осигуряване на визуализация и публичност на действията по проекта
Оперативно управление, контрол и отчет на дейностите по проекта
Одит на изпълнението и финансорането на изпълнението на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 261 BGN
Общ бюджет: 62 144 BGN
БФП: 46 608 BGN
Общо изплатени средства: 46 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 608 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 617 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 991 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 991 BGN
Финансиране от бенефициента 15 754 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Изпълнени анализи на медицински изделия
Индикатор 6 Преработени и развити инструкции за подготовка и оценка на съответствието на медицинските изделия КЛАС 1
Индикатор 7 Разработени технически досиета на медицински изделия КЛАС 1
Индикатор 8 Инструктирани специалисти за изпълнение на оценка на съответствието на медицински изделия КЛАС 1
Индикатор 9 Изпълнени вътрешни оценки на съответствието на медицински изделия КЛАС 1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз