Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0044-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/027-03
Наименование: Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на р. Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Повишаване на сигурността, качеството на живот, жизнената и работната среда и привлекателността на Община Раковски чрез въвеждане на мерки за предотвратяване от наводнения и процесите на ерозия на коритото на р. Сребра, иманентно присъщо условие за екологично възстановяване и устойчиво и интегрирано развитие на територията.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги)
дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: “Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски”)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Строителен надзор)
дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация)
дейност 8 (Независим финансов одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 003 317 BGN
Общ бюджет: 984 078 BGN
БФП: 984 078 BGN
Общо изплатени средства: 934 874 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 984 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 934 874 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
934 874 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 836 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 836 467 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
836 467 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 408 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 408 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз