Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/011-02
Наименование: Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв.Устово, ж.к Прогреси 1,2 и 3 гр.Смолян
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е: да допринесе за повишаване качеството на живот и екологичната среда в гр. Смолян чрез интегрирани дребномащабни инвестиции за превенция на риска от наводнения по р.Черна в общинския и областен център.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Публичност и визуализация
Дейност 3 Тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 4 Строително-монтажни работи
Дейност 5 Надзор по време на строителството
Дейност 6 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 028 160 BGN
Общ бюджет: 895 613 BGN
БФП: 895 613 BGN
Общо изплатени средства: 850 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 895 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 310 268 BGN
2013 540 564 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
850 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 761 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 277 608 BGN
2013 483 663 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
761 271 BGN
В т.ч. Национално финансиране 134 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 660 BGN
2013 56 901 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 561 BGN
Финансиране от бенефициента 303 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 ..Брой линейни метри изградени стоманобетонови парапети за надграждане на съществуващи бетонни подпорни стени по речния бряг


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз