Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/007-04
Наименование: Превенция на риска от наводнения в Община Враца
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 17.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е превенция на риска от наводнения, вследствие на високи води в преминаващи през територията на три от населените места в Община Враца (гр. Враца, с. Косталево и с. Власатица) водни обекти, както и защита на бреговете на водните обекти от ерозия, за ограничаване на социално-икономическите и екологичните щети, подобряване на физическата среда и повишаване на безопасността и сигурността на населението и прилежащите терени.
Дейности: дейност 1 Управление и координация на проекта
дейност 2 Информационна кампания за представяне на проекта
дейност 3 Провеждане на тръжни процедури за възлагане на строително-ремонтни работи, доставки и услуги
дейност 4 СМР дейности по обект „Корекция на Медковско дере – II етап”
дейност 5 СМР дейности по обект „Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево
дейност 6 СМР дейности по обект „Възстановяване проводимостта на отводнителна канавка с дължина 800 м на село Власатица
дейност 7 Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 8 Финансово – счетоводна дейност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 048 654 BGN
Общ бюджет: 934 349 BGN
БФП: 806 386 BGN
Общо изплатени средства: 766 067 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 806 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 348 677 BGN
2013 298 866 BGN
2014 118 104 BGN
2015 419 BGN
766 067 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 685 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 311 975 BGN
2013 267 407 BGN
2014 105 672 BGN
2015 375 BGN
685 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 120 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 703 BGN
2013 31 460 BGN
2014 12 432 BGN
2015 44 BGN
80 639 BGN
Финансиране от бенефициента 130 444 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз