Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/022-01
Наименование: Корекция на р.Ябланица - гр.Етрополе от о.т.435-418 до о.т. 520-521
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 13.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Етрополе чрез корекция на р.Ябланица - гр.Етрополе от О.Т.435 - 418 до О.Т. 520 – 521 с цел предотвратяване на наводнения.
Дейности: дейност 1: Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта
дейност 2: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
дейност 3: Подготовка на тръжни досиета
дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на строителни дейности, строителен надзор и визуализация и публичност
дейност 5: Визуализация и публичност
дейност 6: Изпълнение на строително- монтажни роботи
дейност 7: Осъществяване на строителен надзор
дейност 8: Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 9: Одит на проекта
дейност 10: Мониторинг и отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 954 948 BGN
Общ бюджет: 899 076 BGN
БФП: 899 076 BGN
Общо изплатени средства: 854 122 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 899 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 589 681 BGN
2014 267 149 BGN
2015 - 2 708 BGN
854 122 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 764 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 527 609 BGN
2014 239 028 BGN
2015 - 2 423 BGN
764 215 BGN
В т.ч. Национално финансиране 134 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 072 BGN
2014 28 121 BGN
2015 - 285 BGN
89 908 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 ..!Брой линейни метра изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 VV Дължина на почистените речни корита и дерета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз