Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0081-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/021-01
Наименование: Проектиране на корекция на р. Валявица
Бенефициент: Община Сапарева баня
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 05.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Сапарева баня
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да подпомогне устойчивото местно развитие чрез дребномащабни инвестиции, свързани с ограничаване и предотварятяване на наводненията на територията на община Сапарева баня, което следва да подобри средата и качеството на живот на населението.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта.
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР СМР за "Проектиране на корекция на р.Валявица".
Дейност 4: Извършване НСН и въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 943 328 BGN
Общ бюджет: 909 658 BGN
БФП: 909 658 BGN
Общо изплатени средства: 864 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 909 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 313 657 BGN
2013 550 519 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
864 175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 773 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 280 640 BGN
2013 492 569 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
773 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 016 BGN
2013 57 949 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 1Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 2Дължина на почистените речни корита и дерета – ляв и десен бряг по 1200м,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз