Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0248-C0001
Номер на проект: 3МС-02-86/01.06.2011
Наименование: „По пътя към международните пазари чрез въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Деяколор” ЕООД”
Бенефициент: "ДЕЯКОЛОР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на „Деяколор” ЕООД
Дейности: Дейност 1 - „Управление на проекта” Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - „Управление на проекта”
Дейност 2 „Изготвяне на предварителен анализ и подготовка за въвеждане на Система за управление на качеството ISO 9001:2008” Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Изготвяне на предварителен анализ и подготовка за въвеждане на Система за управление на качеството ISO 9001:2008”
Дейност 3 „Въвеждане на Система за управление на качеството ISO 9001:2008” Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Въвеждане на Система за управление на качеството ISO 9001:2008”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Изготвяне и внедряване на автоматизирана система за управление на международен стандарт за качество - ISO 9001:2008” Подготовка и изпълнение на Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Изготвяне и внедряване на автоматизирана система за управление на международен стандарт за качество - ISO 9001:2008”
Дейност 5 „Закупуване и внедряване на компютърна конфигурация, необходима за функционирането на автоматизирана система за управление на международен стандарт за качество - ISO 9001:2008” Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Закупуване и внедряване на компютърна конфигурация, необходима за функционирането на автоматизирана система за управление на международен стандарт за качество - ISO 9001:2008”
Дейност 7 „Визуализация на проекта” Подготовка и изпълнение на Дейност 7 „Визуализация на проекта”
Дейност 9 "Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение" Подготовка и изпълнение на Дейност 9 "Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение"
Дейност 6 „Сертифициране на Система за управление на качеството ISO 9001:2008” Подготовка и изпълнение на Дейност 6 „Сертифициране на Система за управление на качеството ISO 9001:2008”
Дейност 8 „Одит на проекта” Подготовка и изпълнение на Дейност 8 „Одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 926 BGN
Общ бюджет: 60 566 BGN
БФП: 45 425 BGN
Общо изплатени средства: 45 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 45 425 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 611 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 611 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 814 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 814 BGN
Финансиране от бенефициента 16 309 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Граждански договори за назначаване на екипа за управление на проекта
Индикатор 6 Месечни доклади от техническия асистент на проекта
Индикатор 7 Месечни финансови доклади от финансиста/ икономиста на проекта
Индикатор 8 Междинни отчети от екипа на проекта
Индикатор 9 Финален отчет от екипа на проекта
Индикатор 10 Копия от процедури, протоколи за избор на изпълнители, договори, фактури за изпълнение на договорите
Индикатор 11 Предварителен анализ за въвеждане на Система за управление на качеството
Индикатор 12 Протокол за въвеждане на системата за управление на качеството
Индикатор 13 Протокол за внедряване на автоматизира-на система за управление на предвидения за въвеждане и сертифициране международен стандарт за качество
Индикатор 14 Протокол за внедряване на компютърна конфигурация
Индикатор 15 Доклад от одит по проекта.
Индикатор 16 Публикации в медиите.
Индикатор 17 Информационни брошури.
Индикатор 18 Брой въведени системи за управление на качеството ISO 9001:2008.
Индикатор 19 Брой внедрени автоматизирани системи за управление на предвидения за въвеждане и сертифициране международен стандарт за качество
Индикатор 20 Брой закупено оборудване.
Индикатор 21 Брой публикации в медиите
Индикатор 22 Брой изготвени информационни брошури
Индикатор 23 Брой проведени процедури за избор на изпълнители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз