Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0050-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/005-02
Наименование: "Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения"
Бенефициент: Община Ардино
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 23.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Ардино
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е в съответствие с целта на Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, както и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно: Предотвратяване риска от наводнения, като предпоставка за подобряване на възможностите за местно развитие и подобряване качеството и средата на живот в Община Ардино
Дейности: дейност 1: Предварителен анализ и оценка нуждата от интервенция и действия по подготовката на проектното предложение
дейност 2: (извършва се от 2 до 9 и от 13 до 23 месец от началото на проекта) Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта
дейност 3: Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
дейност 4: Възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП:
дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи по корекция на река
дейност 6: Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 7: (дейността се извършва от 1 до 9 и от 13 до 23 месец от старта на проекта) Реализиране на мерки за информираност и публичност
дейност 8: (дейността се извършва от 1 до 9 и от 13 до 23 м. о старта на проекта) Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 9: (дейността се извършва 9 м. и от 13 до 23 м. от старта на проекта) Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 034 783 BGN
Общ бюджет: 1 021 698 BGN
БФП: 1 021 698 BGN
Общо изплатени средства: 970 613 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 021 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 344 065 BGN
2013 626 548 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
970 613 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 868 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 307 848 BGN
2013 560 596 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
868 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 153 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 217 BGN
2013 65 952 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 170 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 5 @@І&$ Изградени речни прагове
Индикатор 6 ##!! Населението на град Ардино, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения
Индикатор 7 &^^! Населението в кварталите, в близост до обекта на интервенция
Индикатор 8 +І+(* Търговски предприятия, в близост до обекта на интервенция
Индикатор 9 **$!@@ Население на селата Правдолюб и Кроячево, преминаващи покрай предложения за корекция участък, по пътя, свързващ селата с град Ардино


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз