Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0052-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/033-02
Наименование: Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Борина - СОУ "Н.Вапцаров" - с.Борино
Бенефициент: Община Борино
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 11.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Борино
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящото проектно предложение е да се приложат мерки, с които да се постигне високо ниво на енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура, с което да се постигне изграждане на качествена и привлекателна образователна среда в СОУ „Никола Вапцаров” – с. Борино, област Смолян., допринасяща за устойчиво местно развитие.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Популяризиране на дейностите и резултатите от проекта
Дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители
Дейност 4 - Прилагане на енергоефективни мерки и извършване на свързаните с тях СМР в СОУ “Н.Й.Вапцаров” в с. Борино Дейност 4 - Прилагане на енергоефективни мерки и извършване на свързаните с тях СМР в СОУ “Н.Й.Вапцаров” в с. Борино
Дейност 5 - Осъществяване на независим строителен надзор Дейност 5 - Осъществяване на независим строителен надзор
Дейност 6 - Одит на проекта Дейност 6 - Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 727 287 BGN
Общ бюджет: 511 909 BGN
БФП: 497 232 BGN
Общо изплатени средства: 410 810 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 497 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 216 368 BGN
2012 181 598 BGN
2013 12 844 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
410 810 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 422 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 216 368 BGN
2012 181 598 BGN
2013 15 156 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
413 122 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 2 312 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
- 2 312 BGN
Финансиране от бенефициента 14 969 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 @@@Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – kt/средногодишно
Индикатор 5 З@!?>() Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз