Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0091-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/031
Наименование: Ремонт на СОУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да подпомогне устойчивото местно развитие, чрез реализацията на инвестиция в образователната инфраструктура на Община Етрополе, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ “Христо Ясенов”–гр.Етрополе
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип за управление на проекта”
Дейност 2: „Мерки за публичност”
Дейност 3: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на СОУ “Христо Ясенов”–гр.Етрополе”
Дейност 4: „Избор на изпълнител на независим строителен надзор за обекта”
Дейност 5: „Изпълнение на ремонт на СОУ “Христо Ясенов”–гр.Етрополе”
Дейност 6: Упражняване на авторски и строителен надзор
Дейност 7: „Отчетност на проекта”
Дейност 8: „Одит”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 822 961 BGN
Общ бюджет: 687 430 BGN
БФП: 687 430 BGN
Общо изплатени средства: 583 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 687 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 349 275 BGN
2013 240 232 BGN
2014 - 6 107 BGN
2015 0 BGN
583 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 583 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 349 275 BGN
2013 240 232 BGN
2014 - 6 107 BGN
2015 0 BGN
583 399 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 >>?І%$# Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз