Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0044-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/027-01
Наименование: За децата с отговорност: осигуряване на енергийня ефективност в ОДЗ №2 - гр.Средец и ЦДГ - с.Дебелт, допринасяща за устойчиво развитие на община Средец
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: Създаване на нови възможности за устойчиво развитие в община Средец чрез внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в образователната инфраструктура с цел повишаване качеството и средата на живот.
Дейности: дейност 1 СФОРМИРАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА. дейност 1 СФОРМИРАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА.
дейност 2 ПРОВЕЖДАНЕ НА ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА дейност 2 ПРОВЕЖДАНЕ НА ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА
дейност 3 ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СМР дейност 3 ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СМР
дейност 4 ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР дейност 4 ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
дейност 5 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СМР дейност 5 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СМР
дейност 6 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР дейност 6 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
дейност 7 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ дейност 7 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
дейност 8 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР дейност 8 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
дейност 9 ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА дейност 9 ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА
дейност 10 МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ дейност 10 МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
дейност 11 ОТЧИТАНЕ И ОДИТ НА ПРОЕКТА дейност 11 ОТЧИТАНЕ И ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 845 763 BGN
Общ бюджет: 657 114 BGN
БФП: 657 114 BGN
Общо изплатени средства: 558 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 657 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 251 615 BGN
2013 306 933 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
558 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 558 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 251 615 BGN
2013 306 933 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
558 547 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 >>І+*&^ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз