Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0074-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/026-01
Наименование: Повишаване на енергийна ефективност на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: Повишаване нивото на енергийна ефективност на образователната инфраструктура, като предпоставка за устойчиво местно развитие и повишаване качеството на живот в Община Якоруда.
Дейности: дейност 1: Предварителен анализ и оценка нуждата от интервенция и действия по подготовката на проектното предложение дейност 1: Предварителен анализ и оценка нуждата от интервенция и действия по подготовката на проектното предложение
дейност 2: Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта дейност 2: Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта
дейност 3: Подготовка на документация за избор на изпълнители за обществени поръчки дейност 3: Подготовка на документация за избор на изпълнители за обществени поръчки
дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители: дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители:
дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи по изпълнение на мерки за енергийна ефективност дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи по изпълнение на мерки за енергийна ефективност
дейност 6: Осъществяване на дейности по строителен надзор авторски надзор и инвеститорски контрол дейност 6: Осъществяване на дейности по строителен надзор авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 7: Приемо-предавателни процедури и въвеждане на обекта в експлоатация дейност 7: Приемо-предавателни процедури и въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта; дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта;
дейност 9: Реализиране на мерки за информираност и публичност дейност 9: Реализиране на мерки за информираност и публичност
дейност 10: Одит на проекта; дейност 10: Одит на проекта;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 312 515 BGN
Общ бюджет: 172 569 BGN
БФП: 172 569 BGN
Общо изплатени средства: 146 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 92 973 BGN
2012 0 BGN
2013 53 710 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 92 973 BGN
2012 0 BGN
2013 53 710 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 684 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 ^^Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – t/средногодишно
Индикатор 6 Ж%$## Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 7 Н&^Р#@! Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз