Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101632040 ЕТ"Олимп - Илия Вълканов"
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Разлог 2760 Разлог ул."Г.Бенковски" №23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Основен ремонт на общински Младежки дом и реконструкция на съществуващата дренажна система - Благоевград BG161PO001-1.1.01-0030-C0001
„Ние ще Ви помогнем” BG051PO001-5.2.07-0250-C0001
“Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” BG051PO001-5.2.07-0199-C0001
Повишаване на енергийна ефективност на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево BG161PO001-4.1.03-0074-C0001
"Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Бани, община Разлог" BG161PO001-4.1.04-0028-C0001
"Корекция на река Места при град Якоруда- етап VI и етап VII" BG161PO001-4.1.04-0052-C0001
Междурегионално сътрудничество за модернизиране управлението на община Чкоруда чрез прилагане на географски информационни системи за превенция на риска и туристически маркенинг BG161PO001-4.2.01-0100-C0001
"Разкриване на социално предприятие - обществена трапезария на теритирията на гр. Якоруда" BG051PO001-5.1.02-0043-C0001
Мрежа за обмен и социален трансфер - МОСТ BG051PO001-7.0.01-0066-C0001
Развитие на устойчива социална политика в Община Белица чрез създаване на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“. BG051PO001-5.1.04-0209-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог BG161PO001-5.3.03-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз