Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0039-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/021
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната система на община Правец чрез основни ремонти на ЦДГ "Звънче" с.Джурово и сградата на ГПЧЕ "Ал.Константинов" и ОУ "Васил Левски" гр.Правец
Бенефициент: Община Правец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Правец
Описание
Описание на проекта: Да осигури образователната инфраструктура на общинска Правец с високо ниво на енергийна ефективност, чрез основен ремонт за въвеждане на енергоефективни мерки, което да допринесе за устойчивото местно развитие
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за изпълнение на проекта и организиране на проектните дейности)
дейност 2 (Осъществяване на отчетност по проекта, мониторинг и контрол на поддоговорените дейности на изпълнители)
дейност 3 (Изпълнение на дейности по публичност и информиране)
дейност 4 (Изготвяне на документации за участие в процедури за възлгане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори)
дейност 5 Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ГПЧЕ „Ал. Константинов” и ОУ „Васил Левски” гр. Правец (ЛОТ No.1)
Дейност 6. Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност ЦДГ"Звънче", с.Джурово. (ЛОТ No.2)
Дейност 7 Въвеждане в експлоатация на сградите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 102 124 BGN
Общ бюджет: 1 145 321 BGN
БФП: 1 044 709 BGN
Общо изплатени средства: 888 002 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 044 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 327 882 BGN
2013 560 120 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
888 002 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 888 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 327 882 BGN
2013 560 120 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
888 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 156 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 105 330 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 В$#^&& Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз