Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0086-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/019-01
Наименование: Повишаване на качеството на образование в гр.Долна баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие
Бенефициент: община Долна Баня
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Долна баня
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е “Да се осигури образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на община Долна баня, област София”. Тя е насочена към постигане на повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура и използване на ВЕИ. Ще е налице осигуряването на устойчиво интегрирано развитие в агломерационния ареал, подобряване качеството на жизнената и работна среда и нивото на образователния процес, като се отчитат потребностите на групите в неравностойно положение
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип на проекта: дейност 1 Сформиране на екип на проекта:
дейност 2 Провеждане на информационна кампания дейност 2 Провеждане на информационна кампания
дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 4 Разработка на работни проекти дейност 4 Разработка на работни проекти
дейност 5 Извършване на строително – ремонтни работи дейност 5 Извършване на строително – ремонтни работи
Подготовка на дейност 6 Контрол при извършване на СМР и счетоводен одит на проекта Подготовка на дейност 6 Контрол при извършване на СМР и счетоводен одит на проекта
дейност 7 Пресконференция за закриване на проекта дейност 7 Пресконференция за закриване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 956 564 BGN
Общ бюджет: 917 199 BGN
БФП: 917 199 BGN
Общо изплатени средства: 779 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 917 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 284 578 BGN
2012 495 041 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
779 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 779 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 284 578 BGN
2012 495 041 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
779 619 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 !!#&%ІІ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз