Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/008
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Панагюрище
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура в гр. Панагюрище, чрез ремонт включващ изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградите на три общински училища: ОУ „20-ти Април”, ОУ „Проф. Марин Дринов” и СОУ „Нешо Бончев”. С изпълнението на предвидените дейности ще се повиши удобството за ползвателите на сградите на училищата по отношение на битово-хигиенни условия, оптимизирано отопление и ще се ограничат експлоатационните разходи (главно във връзка с изпълнението на мерки на енергийна ефективност) за собственика на сградите – Община Панагюрище. По този начин проектът ще допринесе за постигане на основната цел на настоящата схема за безвъзмездна помощ – осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали. Изпълнението на основната цел на схемата от своя страна ще допринесе за постигането на целите на Приоритетна ос 1.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Подготовка на тръжната документация и провеждане на процедура за извършване на смр по мерки за енергийна ефективност дейност 2 Подготовка на тръжната документация и провеждане на процедура за извършване на смр по мерки за енергийна ефективност
дейност 3 Дейностите по публичност и визуализация дейността се извършва 1,2,5 и 8 месеци от началото на проекта
Дейност 4 Изпълнение на СМР по мерки за енергийна ефективност. Дейност 4 Изпълнение на СМР по мерки за енергийна ефективност.
дейност 5 Строителен и авторски надзор дейност 5 Строителен и авторски надзор
дейност 6 Одит на проекта дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 868 476 BGN
Общ бюджет: 1 631 857 BGN
БФП: 1 631 857 BGN
Общо изплатени средства: 1 387 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 631 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 908 746 BGN
2012 478 333 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 387 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 387 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 908 746 BGN
2012 478 333 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 387 078 BGN
В т.ч. Национално финансиране 244 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 4 Създадени нови работни места.
Индикатор 5 @Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз