Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0046-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/006-01
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструтура: ОУ "Хр.Ботев" с. Елховец, ЦДГ "Дъга" с.Елховец и ЦДГ "Елица" с.Чепинци
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е обновяване на образователната инфраструктура в Община Рудозем и повишаване качеството на предлаганите образователни услуги. Създаването на подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските, е водещ приоритет в управлението на Община Рудозем. Развитието на образованието и свързаната с него инфраструктура е главен инструмент за устойчивото местно развитие. Затова и проектът е насочен към решаването на проблемите произтичащи от лошото техническо състояние и недостига на инвестиции в общинската образователна система. Общата цел на настоящото проектно предложение съответства на основната цел на операция 4.1, която е да подмомогне местното развитие като подкрепи реализацията на важни и полезни дребномощабни инвестиции, тъй като предвижда създаване на условия за устойчиво местно развитие чрез осигуряване на качествена и ефективна образователна инфраструктура. Операция 4.1. цели както под
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки
Дейност 3: Изпълнение на СМР Дейност 3: Изпълнение на СМР
Дейност 4: Строителен надзор Дейност 4: Строителен надзор
Дейност 5: Информация и публичност на проекта Дейност 5: Информация и публичност на проекта
Дейност 6: Одит на проекта Дейност 6: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 697 827 BGN
Общ бюджет: 510 192 BGN
БФП: 509 300 BGN
Общо изплатени средства: 432 905 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 509 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 207 604 BGN
2012 96 230 BGN
2013 129 071 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
432 905 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 432 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 207 604 BGN
2012 96 230 BGN
2013 129 071 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
432 905 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 5 657 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 Н&&%% Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 6 !!Ч**^) Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 7 !##0-%% Педагогически и непедагогически персонал, облагодетелстван от подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз