Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/005-01
Наименование: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ No 1 "8-ми март" и детска ясла, гр. Павликени
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 20.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ №1 „Осми март” и детска ясла в гр. Павликени”, е да подпомогне местното развитие като подкрепи реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиции. Община павликени може да се характеризира като селски район с ниска производителност на труда, ниска заетост, големи “социално изключени “ групи, а също така с недостатъчен капацитет за иновации и изпитваща трудности при поддържането на устойчив икономически растеж. Проектът има за цел да повиши привлекателността и понижи разходите за издръжка в детските заведения. По този начин детските заведения ще бъдат обновени, ще сеповиши тяхната конкурентноспособност и ще се предотврати намалянето на възпитаници, настоящи и бъдещи, което от своя страна ще допринесе за устойчивото развитие на Община Павликени. За целта на проекта са предвидени енергоспестяващи дейности, които ще намалят разходите за топло- и електроенергия, а като косвен ефект – ще се намалят сред
Дейности: дейност 1 (Подготовка, организация и управление на проекта.)
дейност 2 (Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки)
дейност 3 (Изпълнение на строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска ясла – гр. Павликени.)
дейност 4 (Изпълнение на строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ № 1 «Осми март» – гр. Павликени.)
дейност 5 (Строителен надзор)
дейност 6 (Авторски надзор)
дейност 7 (Одит на проекта)
дейност 10 (Отчитане на проекта пред ОПРР и получаване на субсидията)
дейност 8 (Управление на проекта)
дейност 9 (Приемане на инвестицията и въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 11 (Информираност и публичност на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 691 269 BGN
Общ бюджет: 585 976 BGN
БФП: 571 198 BGN
Общо изплатени средства: 485 518 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 571 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 37 990 BGN
2012 335 724 BGN
2013 111 804 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
485 518 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 485 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 37 990 BGN
2012 335 724 BGN
2013 111 804 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
485 518 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 20 497 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Екологичен еквивалент спестени емисии CO2
Индикатор 5 индикатор:Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 6 индикатор: Подобрена образователна инфраструктура – брой детски заведения
Индикатор 7 индикатор: Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз