Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/003
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Кайнарджа - ЦДГ "Еделвайс" - с . Кайнарджа, Филиал ЦДГ "Пролет" - с. Голеш, Филиал ЦДГ "Първа радост" - с. Средище и ОУ "Цанко Церковски - с. Средище
Бенефициент: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Кайнарджа
Описание
Описание на проекта: „Осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на община Кайнарджа, за подобряване качеството на живот и постигане на устойчиво местно развитие в региона.”
Дейности: Дейност 1. Подготовка,организация и управление на Проекта”
Дейности 2. „Организиране и провеждане на Информационна кампания”
Дейност 4. „ Изготвяне на технически инвестиционен проект.”
Дейност 3. „Обследване за енергийна ефективност”
Дейност 5. „Извършване на оценки за съответствие на инвестиционния проект.
Дейност 6. „Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител на СМР за внедряване на ЕСМ и Строителен надзор ”
Дейност 7. „ Възлагане и изпълнение на Строителен и Авторски надзор .”
Дейност 8. „Извършване на строително-монтажни работи за въвеждане на ЕСМ.”
Дейност 9. “Финансов Одит ”
Дейност 10. „Въвеждане на обектите в експлоатация и окончателно приключване на проекта.”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 020 990 BGN
Общ бюджет: 781 583 BGN
БФП: 781 583 BGN
Общо изплатени средства: 664 046 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 781 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 328 214 BGN
2012 335 831 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
664 046 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 664 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 328 214 BGN
2012 335 831 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
664 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 Спестени емисии СО2 (тон/година)
Индикатор 6 !Ч##(&^ Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 7 ##@@$$ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 8 ББ**І)! Административен и помощен персонал облагодетелствани от подобрена образователна инфраструкТУра


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз