Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.04-0001-C0001
Номер на проект: 29.11.2010
Наименование: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.10.2010
Начална дата: 23.11.2010
Дата на приключване: 23.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци за нуждите на общините - Ботевград, Етрополе и Правец
Дейности: Дейност 1 Проучване и проектиране Прединвестиционни проучвания, Проектиране, ОВОС и КР
Дейност 2 Закупуване на земи
Дейност 3 Стройтелно-монтажни работи Регионално депо, Довеждаща инфраструктура
Дейност 4 Доставка на машини и съоръжения доставка на машини и съоръжения за експоатация на регоналното депо
Дейност 5 Техническа помощ за управление на проекта Техническа помощ за управление на проекта(включително и извършване на ОДИТ)
Дейност 6 Публичност Изпълнение на дейности по информация и публичност
Дейност 7.1 Строителен надзор изпълнение на независим стройтелен надзор
Дейност 7.2 Авторски надзор авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 489 450 BGN
Общ бюджет: 12 818 531 BGN
БФП: 12 250 190 BGN
Общо изплатени средства: 13 925 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 250 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 897 890 BGN
2011 7 230 872 BGN
2012 1 442 206 BGN
2013 2 354 801 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 925 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 412 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 463 207 BGN
2011 6 146 241 BGN
2012 1 225 875 BGN
2013 2 001 581 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 836 903 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 837 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 434 684 BGN
2011 1 084 631 BGN
2012 216 331 BGN
2013 353 220 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 088 865 BGN
Финансиране от бенефициента 3 019 121 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подписани и изпълнени договори с изпълнители
Индикатор 2 Изградено и въведено в експлоатация регионално депо за битови отпадъци
Индикатор 3 Брой население обслужвано от регионалната система за управление на отпадъците
Индикатор 4 Количество отпадъци третирано в рамките на регионалната система за управление на отпадъците тон/година
Индикатор 5 Процент рециклирани отпадъци в рамките на регионалната система - % от общото количество генерирани отпадъци
Индикатор 6 Извършени анализи и проучвания за етап 1
Индикатор 7 Извършени анализи и проучвания за етап 2
Индикатор 8 Подписани и изпълнени договори с изпълнители за дейности от етап 2
Индикатор 9 Количество компостирани отпадъци в регионалната система
Индикатор 10 Новоизградени инсталации за предварително третиране:Регионален център за рециклиране
Индикатор 11 Изготвени идейни проекти за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци
Индикатор 12 Изготвени работни проекти за съоръжения за третиране на отпадъци


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз