Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0134-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0082
Наименование: „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хората в пенсионна възраст в oбщина Лясковец и намаляване на социалната им изолация, чрез създаване и развитие на комплексни социални услуги в общността, като алтернатива на настаняването в специализирани институции. Превенция на социалното изключване на лица от уязвимите групи чрез подпомагане връзката на възрастния човек с микро и макро средата.
Дейности: Дейност 1: Организационно управленски дейности - за ефективно управление на проекта, разпределение на отговорностите Тази дейност включва сформиране на екип за управление на проекта, който ще се състои от: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. За членовете на екипа ще бъдат разработени длъжностни характеристики и подписани граждански договори. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи за планиране на дейности по проекта, разпределяне на отговорности и вземане на решения за оперативно управление на проекта. За ефективна организация на проекта ще бъдат приети процедури за организация и контрол, които да гарантират качествено и навременно изпълнение на дейностите за постигане целите на проекта. Правилата за организация и управление на проекта ще бъдат разработени и приети от екипа, в рамките на два месеца след началото му.
Дейност 2: Изграждане на дневен център за възрастни хора в пенсионна възраст - подготовка на помещения, осигуряване на подходящо обзавеждане и оборудване. В Дневния център за възрастни хора ще се предоставят услуги, имащи за цел превенция попадането в институция на хората от третата възраст. За постигане целта на услугите наред с човешкия фактор са необходими различни материали и технически пособия, средства и уреди, които да могат да се използват от всички потребители на Дневния център. Дневният център за възрастни хора като социална услуга ще допълни, надгради и разнообрази дейностите и възможностите, които предоставят пенсионерските клубове на територията на община Лясковец. На база индивидуалния профил на потребителите, направен от специалистите работещи в Дневния център, ще се проучват възможностите за активно социално включване. Ще бъдат оборудвани 3 зали за целите и дейностите на Дневния център, както и 2 кабинета – медицински и стая за екипа за управление на проекта и персонала на Дневния център. За залата за рехабилитация и поддържане на жизнения статус ще бъдат закупени (осигурен), фитнес уреди, постелки гимнастика, рехабилитационни топки, шкаф за преобличане, шведска стена. За Стаята за социални контакти се предвижда закупуването (претапицирани) на 2 бр.компютърни конфигурации, бюра за тях, столове, маса, диван, фотьойли, табуретки. Работилницата за занимателни дейности ще разполага с маси, столове, телевизор, DVD плеър, дивани, табуретки. В помещението за хранене ще има маси и столове. Стая на медицинското лице – ще бъдат закупени бюро, офис стол, информационни табла с анатомична, медицинска тематика. Стаята ще разполага с лекарски кантар, кушетка. За офиса, в който ще се помещава административния персонал и екипа по проекта ще бъдат закупени бюра, офис столове, 2 бр. Компютърни конфигурации, стелаж, шкаф за съхранение досиетата на потребителите, посетителска маса и столове.
Дейност 3: Кампании за информираност на обществеността и публичност – провеждане на кампания за популяризиране дейностите и услугите на Дневния център сред потенциалните потребители от община Лясковец. За осигуряване на публичност на проекта ще бъдат предприети следните действия: - информационна табела монтирана на сграда в която ще се помещава Дневния център – 2 бр.; - ще бъдат организирани и проведени 2 пресконференции в рамките на проекта. Първата при стартиране на социалната услуга /четвърти месец от проекта/ и втора пресконференция в за завършване и обобщаване резултати от проекта; - публикуване на подробна информация за дейностите и услугите в Дневния център за възрастни хора на интернет сайта на Община Лясковец; - отпечатване на статии в ежемесечния информационен бюлетин издаван от Община Лясковец – 14 бр.; - публикуване на платена обява по общинското кабелно радио – 5 бр.; - ще бъдат изработени 100 плаката, с кратко описание за дейностите и услугите предлагани в Дневния център, разлепени из селата в община Лясковец и общинския център на посещавани от хората в третата възраст места; - публикации в местен вестник – 6 бр. - Ще бъдат направени рекламни дипляни за популяризиране на новият вид услуга – Дневен център и ще бъдат направени рекламни дипляни с конкретна информация за предлаганите услуги в Дневния център – 350 бр.; - Дни на отворените врати – 5 дни. През периода на предоставяне на социалната услуга първи, трети, пети, седми и девети месец ще има по един ден на отворени врати, където потенциални ползватели на услугите на Дневния център ще могат да разгледат и да се убедят на място за качествената социална услуга и новите и различни възможност, които им се откриват като ползватели на услугата. За целта ще бъде организиран транспорт от населените места, който да придвижи желаещите да се запознаят на място с възможностите на Дневния център за възрасти хора и да зададат своите въпроси към специалистите работещи в центъра. - изработка и отпечатване на рекламна книжка с фотоси от дейността на Дневния център – 100 бр.
Дейност 4: Оценка и подбор на персонала. Обучение, подготовка и обмяна на опит. Разработване на критерии за подбор, в т.ч. длъжностни характеристики, процедура за подбор. Ще бъде обявен конкурс за подбор на квалифицирани кадри за предвидените длъжности. Конкурса ще бъде публикуван в местната преса, интернет страницата на Община Лясковец, ще бъдат разлепени обяви в Дирекция „Бюро по труда” гр. Горна Оряховица и ще се проведе на 2 етапа – конкурс по документи и събеседване. Събеседването ще се проведе от партниращата организация и представител на Екипа по проекта. Ще бъдат разкрити работни места според изискванията на „Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността” Социален работник – 1 бр., хигиенист – ½ бр., медицинско лице – ½ бр., администратор – 1 бр.; - складов работник – ½ бр.; Ще се използват външни специалисти за изпълнение на дейностите по проекта, които ще извършват дейността си почасово – това са рехабилитатор и психолог. Подбраните специалисти за работа в Дневния център ще има надграждащи обучения за повишаване знанията и уменията за работа с хора от целевата група както и ще бъдат изпратени на обмяна на опит в действащ Дневен център за възрастни хора, на територията на Област Велико Търново.
Дейност 5: Проучване и оценяване индивидуалните нужди на потребителите – цели изработване на индивидуален подход за качествено предоставяне на услугите за възрастни хора Експрети от Партньорската организация ще изготвят подходящи критерии за оценяване кандидатите за ползватели на социалната услуга и попадане в Дневния център само на възрастни хора от целевата група. Критериите ще са базирани изцяло на принципите за недопускане на дискриминация и равенство между всички кандидати. Критерии за допускане на кандидатите за ползване услугите на Дневния център ще бъдат следните: - Да са жители на Община Лясковец /с постоянен адрес в община Лясковец/; - Да са навършили възраст за пенсиониране с придобито право на пенсия; - Да са в състояние да се самообслужват; - Да са със съхранен интелект; - Да нямат алкохолна или наркотична зависимост; - Да не получават месечни социални от Дирекция „Социално подпомагане”; - Кандидатите да нямат подкрепящо близко обкръжение; След като вече кандидатите са одобрени за ползватели на услугите в Дневния център и с тях бъде сключен договор, социалният работник, след направени няколко консултации с всеки ползвател, определя индивидуалните нужди и потребности на ползвателя. Това служи за отправна точка в последващото предоставяне и ползване на най-подходящите за всеки ползвател социални, образователни и медицински услуги в Дневния център за възрастни хора. Прилагането на индивидуален подход при предоставянето на социални услуги в общността гарантира високо качество на услугата, като е и с голям принос за постигане целите на дейността и проектопредложението.
Дейност 6: Развитие на услугите в Дневния център и организация на дейността. 6.1. Разработване на Правилник за организация дейността на Дневния Център и Правилник за вътрешния ред на Дневния център Правилникът за организация дейността на Дневния център регламентира: 1. Условия и ред за ползване на социалната услуга Целева група:възрастни хора; Необходими документи: -копие от документ за самоличност; -копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова; -копие от личен амбулаторен картон При необходимост могат да бъдат изискани и други документи. Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение; Директорът на Д”СП” издава заповед за ползване на социалната услуга, издадена въз основа на мотивирания доклад-предложение; Запознаване на лицето и семейството /близки с начина на предоставяне на социалната услуга. Приемане на лицето след подписване на договор за ползване на социалните услуги. Оценка на нивото на социална зрялост, индивидуални потребности и здравословно състояние – с цел насочване към подходящи дейности и клубове по интереси, според социалния статус. Оценка на комуникативните способности. Изготвяне на индивидуален план за работа в зависимост от потребностите и индивидуалните желания на потребителя от соц.работник и мед.сестра, който се съгласува с Администратора на Дневния център. Изписване – при подаване на молба от лицето/настойника, при нарушаване правилника за вътрешния ред и при неспазване на договорните отношения. 2. Управление на Дневния Център Дневният център се ръководи от Администратор. Екипът, предоставящ социалните услуги, включва различни специалисти. Цел на работата им е комплексно въздействие, водещо до превенция на социалната изолация и се извършва чрез мултидисциплинарен подход и екип. Администратора утвърждава правилник за вътрешния ред. Извършва ежедневен контрол върху всички дейности, осъществявани в Дневния център, както и периодична проверка на документацията, отразяваща дейността в Центъра, съгласно българското законодателство в областта на социалните услуги. Мултидисциплинарният екип включва: социален работник, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог и хигиенист. Действията на екипа са насочени към изграждане на изгубени социални умения и навици, придобиване на трудови и битови умения чрез ангажиране активността на потребителите в комплексните програми и клубовете по интереси. Пакетът от социални услуги в Дневния център е съобразен с особеностите на възрастовата група и необходимостта на потребителите от възстановяване на разрушените социални контакти, чувството за принадлежност към обществото и създаване на подкрепяща приятелска среда. 6.2. Разработване на комплексна програма от социални услуги за възрастни хора. Комплексният пакет включва: хранене, социални, медицински и образователни услуги и програма за организиране на свободното време и клубове по интереси.
Дейност 7: Предоставяне на комплекс от социални, медицински и образователни услуги в Дневния център. Пакетът от социални услуги в Дневния център е съобразен с особеностите на възрастовата група и необходимостта на потребителите от възстановяване на разрушените социални контакти, чувството за принадлежност към общността и създаване на подкрепяща приятелска среда. Хранене на потребителите на Дневния център – то ще е в съответствие със стандартите и критериите за храненето на потребителите, като част от предоставяните социални услуги в общността. Приготвянето на храната ще се извършва в кухнята на Домашен социален патронаж, а разливането на порции ще се осъществява в помещението за разливни дейности на Дневния център. Дневния център разполага със самостоятелно помещение за хранене /столова/ в непосредствена близост до разливочната. Социалните услуги включват: -Социално консултиране по въпроси на социалното осигуряване, социалното подпомагане, социалните услуги. -съдействие при попълване на формуляри/документи Медицинските услуги включват: -медицинска рехабилитация – осъществява се от екипа:медицинско лице, социален работник и рехабилитатор и включва кинезитерапия, която спомага за подобряване и стабилизиране на двигателния апарат. -медицински услуги – измерване на телесна маса, кръвно налягане и кръвна захар от мед.сестра; Образователните услуги включват: -организиране и провеждане на здравна профилактика – провеждане на беседи от лекари-специалисти по, теми предложени от потребителите – веднъж на два месеца. -услуги за повишаване информираността на потребителите на Дневния център: • ежедневен преглед и прочит на национална и местна преса; • организиране на дни за прочит на художествена литература; • гледане и слушане на предавания в електронните медии – радио и телевизия, дискусии по теми и рубрики; • прожекции на филми на DVD по предложени от потребителите заглавия и последващи дискусии Всеки един от потенциалните потребители може да бъде включен в една или няколко от предлаганите услуги в зависимост от нуждите, определени в индивидуалния му план и личните интереси. Социалните услуги ще се предоставят в делнични дни от седмицата, почасово в зависимост от желанията, потребностите и възможностите на клиентите в подходящо оборудвани за целта помещения: Помещение за хранене, Зала за рехабилитация и поддържане на жизнен статус, Зала за социални контакти, Работилница за занимателни дейности. За постигане целите на дейностите и за качественото предоставяне на комплекса от социални, медицински и образователни услуги ще се закупят различни материали и консумативи, като книги, апарат за измерване на кръвна захар, и т.н.
Дейност 8: Развитие на програма за организиране на свободното време и клубове по интереси. Според индивидуалните желания на потребителите и съобразно възможностите им ще се организират: - певческа група – сформиране на певческа група, която ще разучава и изпълнява стари градски или народни песни в зависимост от възможностите и интересите на потребителите. - клуб „Компютърни занимания” – Предвижда се сформиране на група за компютърни занимания и обучение за работа с компютър и Интернет, според възможностите на потребителите, което ще развие тяхната адаптивност и концентрация. - клуб „Седянка”, в която ще се развиват дейности – плетене с една и/или две куки, бродиране и шиене. -клуб„Цветарство”, включва занимания по отглеждане на цветя в помещенията и в „дворното пространство” на Дневния Център. По този начин потребителите ще поддържат познанията и хобито си за отглеждане на цветята, грижите за тях и ще задоволяват естетическите и емоционалните си потребност. - клуб „Бон апети” желаещите ще могат да поддържат и усъвършенстват своите кулинарни умения в областта на сладкарството, националната и световна кухня. С приготвяните кулинарни изделия периодично ще се организират изложби и състезания. - клуб „От нищо нещо” – изработка на фигурки, кукли, и други сувенири изцяло от природни материали, амбалажни и отпадъчни материали – сухи клонки, шишарки, стъклени бутилки, буркани, керемиди, пластмасови бутилки, кора от дърво и т.н. -клуб „Развлекателни игри” – шах, табла, карти и друг вид занимателни игри в зависимост от интересите на хората. Периодично организиране на турнири. Дейностите ще се извършват в оборудваните за целите помещения и ще се провеждат по предварително разписани от социалния работник и утвърдени от Администратора графици. Графиците ще се поставят на видно място в съответните помещения. При реализация на дейностите в клуб”Компютърни занимания” и клуб „Седянка” ще бъдат включвани и деца с цел създаване на „мост” между поколенията, като живеещи в социална изолация деца и възрастни хора ще могат да са полезни едни на други и да направят живота си по-пълноценен. Целта е да се интегрират деца и възрастни, да се преодолеят последиците от тяхното социално изключване, отразяващо се на качеството им на живот. Децата, които ще бъдат включвани ще бъдат насочвани от Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Лясковец. Помещенията за реализиране на дейностите в клубовете по интереси са: Зала за социални контакти и Работилница за занимателни дейности. За реализиране дейностите и постигане техните цели ще се закупят различни материали, според спецификата на отделните клубове по интереси – прежди, конци, хранителни продукти и дребна посуда, разсади, семена саксии, градинарски инструменти, книги, песнопойки, материали за обработка на дърво, лепила и други. Провеждане на културно-масови мероприятия: - организиране на екскурзии до други населени места и исторически местности, посещения на природни забележителности, манастири и църкви; - организиране на срещи с възрастни хора от други населени места с цел контакти и опознаване; -посещения на театри и музеи; -празнуване на рождени и именни дни, на традиционни и национални празници;
Дейност 9: Методическа и професионална подкрепа на специалистите предоставящи социалната услуга. Осъществяване на супервизия – индивидуална и групова на всеки три месеца с цел повишаване на професионалната компетентност, снемане на напрежението в трудни работни ситуации, което ще осигури по-добро качество на услугите.Супервизията ще се извършва от експерти, за груповата ще се изготвят доклади, а за индивидуалната протоколи. Докладите и протоколите са конфиденциални, но ще са на разположение при осъществяване на контрол върху качеството на услугите. Супервизиите ще се провеждат в помещението, оборудвано за „работата персонал на Дневен център и екип по проекта”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 197 BGN
Общ бюджет: 160 926 BGN
БФП: 160 926 BGN
Общо изплатени средства: 150 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 639 BGN
2011 35 179 BGN
2012 79 565 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 294 BGN
2011 29 903 BGN
2012 67 630 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 346 BGN
2011 5 277 BGN
2012 11 935 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 558 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 3 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата 0134
Индикатор 6 Брой лица, за които е предотвратено настаняваенто в специализирана институция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз