Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0242-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ДОСТОЕН И КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ
Бенефициент: "СОНИК СТАРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Д1: Организация и управление на проекта Д2: Разработване на проектна документация Д3: Подбор на кадри Д4: Подбор на потребители Д5: Предоставяне на социалните услуги Д6: Програма за обучение Д7: Програма за супервизия Д8: Мониторинг и контрол Д9: Връзки с обществеността, публикации
Дейности: Д1: Организация и управление на проекта Изграждане на цялостна визия и план на проекта. Формиране на екипа по проекта, детайлно организиране и разпределение на дейностите за периода на проекта. Работна среща на целия екип по проекта.
Д2: Разработване на проектна документация Разработване на документацията, необходима за успешната реализация на проекта; разработване на формуляри по проекта и прочее вътрешна документация, договори за предоставяне на социални услуги, правила и процедури; длъжностни характеристика на прекия доставчик на услугата. Ще бъде взет предвид опита на община Първомай по втора фаза и ще бъде надграден в изготвянето на документацията.
Д3: Подбор на кадри Сформиране на комисия за подбор на експертен екип по документи. Подбор на супервизори и обучители по проекта. Подбор на социални асистенти и домашни помощници от нарочно създадена комисия за подбор. Назначаване на избраните доставчици на трудов/граждански договор. Подготовка на типови договори. Разработване на критерии и оценка на труда. Съблюдава се принципът за равнопоставеност.
Д4: Подбор на потребители Разгласяване на възможностите на проекта и събиране на кандидатури за потребители. Извършване на социална оценка на кандидатите от екип по оценката, възоснова на което се прави класиране на кандидатите и съответен подбор. Съблюдават се принципите за равнопоставеност, антидискриминация.
Д5: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Изготвяне на социална оценка от оценъчен екип на подалите заявление потребители от социални експерти. Изготвя се оценка на риска и подробен индивидуален план за предоставяне на услугите за всеки потребител. Индивидуалния план ще се изготви с участието на потребителя или негов законен представител и ще бъде съобразен със специфичните потребности и изисквания на потребителя. Напасване, за което се предвижда ангажирането на специалисти, работещи в екип, които осъществят качественото напасване между потребителите и доставчиците на социалната услуга. Механизми за наблюдение, оценка и контрол, предвидени и като отделна Дейност. Наблюдение и вътрешна оценка; детайлен план за подготовка, изпълнение и отчет на всяка задача; вътрешна система за наблюдение и контрол; индивидуални форми за отчет на работата на всеки участник в проекта. Сключване на договори между СОНИК СТАРТ, потребителите и асистентите и/или помощниците.
Д6: ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ Подготвяне на план и програма за обучение и развитие на доставчиците. Задължително въвеждащо обучение с включен мотивационен пакет, в което взимат участие всички 22 доставчика + поне 8 души резерва; 2 целеви надграждащи обучения. Въвеждащото обучение се провежда непосредствено след подписване на договор с преките доставчици в рамките на 3 дни. Останалите обучения също са тридневни и се провеждат на третия и петия месец след стартирането на услугата. Закупуване на преносим компютър и мултимедия за целите на обучението и в помощ на популяризиращите мерки по проекта.
Д7: ПРОГРАМА ЗА СУПЕРВИЗИЯ Индивидуална и групова супервизия на преките доставчици на услугата. Осъществява се от консултант-супервизори. Провеждане на индивидуална супервизия с всеки от преките доставчици с цел превенция на прегаранято в социалната работа минимум два пъти за рамките на проекта. Задължителна групова супервизия за всички преки доставчици четири пъти за рамките на проекта, в групи не по-големи от 8 души. Овладяване на нагласите на прекия доставчик и повишаване качеството на работата с потребителите.
Д8: МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ Създаване на организация за системно наблюдение и вътрешна оценка на хода, изпълнението и качественото надграждане на дейностите по проекта. Разработен детайлен план за подготовка, изпълнение и отчет на всяка задача; разработване на индивидуални форми за отчет на работата на всеки участник в проекта, които се предават по различен график към Ръководител, в зависимост от ангажиментите. Създаване на механизми за за обратна връзка, събиране на мнение от външни лица. Оценка и наблюдение от всички публични изяви, от специализираните фокус групи, от конференциите и в интернет. Създаване на йерархизиран механизъм от мерки за контрол и действие при неизпълнение на възложените ангажименти.
Д9: ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПУБЛИКАЦИИ Създаване на цялотен ПР-план на проекта. Изготвяне на списък с ПР адресати. Популяризиране на проекта чрез печатни материали, лични срещи, интервюта, прес-съобщения и други стандартни ПР методи, систематизирани в кампания. Интензивно уеб-отразяване: СОНИК СТАРТ ще се възползва от създаден по фаза 2 проектен сайт от община Първомай и ще се ангажира с ъпдейтите и хостинга за 1 година на създадения сайт. Активно използване на мобилния компютър и мултимедията за всички публични събития: начална и финална конференции; фокус групи; участия в семинари и конференции на други НПО при покана. Публикации в регионалните и национални медии; информационни листовки и брошури. Популяризиране на финансовата подкрепа от Правителството и ЕСФ. Организиране и провеждане на начална и заключителна конференции за поне 50 участника. Организиране и провеждане на 2 фокус-групи с представители на преките и потенциални заинтересовани страни. Регулярни срещи със заинтересовани страни и институции. Писмена кореспонденция с институции, организации и медии с информация за хода на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 901 BGN
Общ бюджет: 138 831 BGN
БФП: 138 831 BGN
Общо изплатени средства: 129 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 54 834 BGN
2012 74 281 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 46 609 BGN
2012 63 139 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 225 BGN
2012 11 142 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 367 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 242
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 242
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 242
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ дп 242
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ дп 242
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 242
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 242


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз