Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0259-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: «Независим живот чрез качествени социални услуги»
Бенефициент: "Регионално дружество за заетост и структурно развитие РДЗ и СР" ООД - Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Провеждане на информационни кампании и разработване на рекламно-информационни материали; Проучване и оценка на потребностите на целевите групи, Подбор на потребителите и разработване на документация за услугата /индивидуални планове и др. документация;/ Сключване на договори с потребители; Подбор и наемане на асистенти и помощници; Обучение, професионална подкрепа и развитие на персонала; Организиране и предоставяне на качествени услуги съобразно потребностите на целевите групи и индивидуалните потребности на потребителите; Управление на проекта, мониторинг и контрол;
Дейности: Дейност №1 Провеждане на информационни кампании и разработване на рекламно-информацион ни материали; Провеждане на 3 информационни кампании в началото, в средата и в края на проекта; Провеждане на две пресконференции в началото и края на проекта с поканени регионални и национални медии; Публикувани 3 платени публикации за напредъка на проекта в средата– в местни медии; както и 3 платени съобщения /обяви за потребители и персонал/ в местни медии; Отпечатване информационни и рекламни материали: 300бр. флаери, 300 бр. дипляни с информация за услугите и доставчика/; разпространение чрез партньорската мрежа, Съюза на инвалидите, пенсионерските клубове, институциите, отпечатване на 300бр. рекламни календари за 2011г както и направата на 300 рекламни папки с подходяща визуализация - Провеждане в края на проекта публични срещи в 3 кметства на общината с активното участие на местните кметове и СИБ и провеждане на Заключителна конференция със заинтересовани страни за отчитане резултатите от проекта и раздадени рекламни материали; За целта се предвижда изработване на съответни рекламни материали – 200бр. CD с визуализация. - Визуализация – чрез 2 информационни табели, 3 банери , 40 идентификационни знаци на персонала и екипа, 200 визитки на екипа;
Дейност №2 Проучване и оценка на специфичните потребности на целевите групи, подбор на потребителите; След първата информационната кампания, която информира общността за условията и начина за кандидатстване , след срока за подаване на документи съобразно методиката, екипът на проекта изготвя предварителен списък на кандидатите при спазване принципите за равнопоставеност. За изготвянето на социални оценки се наемат 4 експерти със съответни компетен ции и опит в социалната сфера, назначени на ГД. За дейността им се осигуряват командировъчни и транспорт за срещите с потребителите по селата. След оценките на база на утвърдената методика те изготвят обобщен списък с класиране на кандидат- потребителите. Съобразно класирането и кадровото осигуряване със СА и ДП екипът извършва окончателния подбор на потребителите. Преди стартирането на услугата наетите експерти разработват и индивидуалните планове на потребителите с оценка на потребностите им и риска, както и мерки за намаляването му. Изготвяне на индивидуален план - с участието на потребителя или негов представител, Включва конкретните ангажименти на доставчика, максимално съобразени със социалната оценка, начина на живот и личните предпочитания на потребителя; оценката на риска за здравето и безопасността на потребителя. Актуализира се, съгласно методиката, на 6-я месец след социална оценка или при възникване на нови потребности. Актуализирането на социалните оценки се извършва се на 6-я месец от услугата от 2 експерти, участвали при началното оценяване. Актуализация може да се извърши от екипа по проекта и по-рано при необходимост и по желание на потребителя или негови близки, с което се гарантира гъвкавостта на услугите.
Дейност №3 Сключване на договори с потребители; Екипът разработва формуляри за договори за услугите „СА „ и „ДП” - на база на досегашна практика. Сключване на договор – След определяне на база на социалната оценка и индивидуалния план вида услуги и броя часове за ползване, обработване на данните за доходите на потребителя се организира тристранна среща с потребителя и/или негов представител, асистента/помощника и доставчика на услугата, на който се договарят услугите, часовете за ползване, графика и месечната такса на потребителя; На тази основа екипът разработва графиците за предоставяне на услугите с възможност за гъвкаво реагиране на променени потребности.
Дейност №4 Подбор и наемане на асистенти и помощници; Набиране на кандидати – чрез обяви в медиите и Д„БТ” Смолян насочени към безработни, работещи и пенсионери. Екипът изработва процедура и критерии за подбор на асистенти и помощници; изготвя се длъжностна характеристика; Първоначалният подбор сред кандидатите за социални асистенти и домашни помощници се извършва по документи. Окончателният подбор се извършва след провеждане на събеседване с кандидатите; Провеждане на процедурите по назначаване - на трудов договор и за почасова работа – граждански договор; подписване на декларация за поверителност, запознаване с длъжностната характеристика и Правилника за вътрешния ред на организацията, инструктаж за безопасност на труда. В условията на договорите се предвиждат възможности за промяна на условията с цел гъвкаво предлагане на услугата. Осигуряване на работно облекло и ЛПС съгласно законодателството; Отчитане отработеното, начисляване и из- плащане на ежемесечни възнаграждения, като договореното възнаграждение отразява професионалните умения, опит и мотивация;
Дейност №5 Обучение, професионална подкрепа и развитие на персонала; Обучението се провежда от „ДРЗ – Смолян”. Партньорът осигурява опитен специалист за обучението, с което се гарантира устойчивост при изграждане и развитие на персонала; Въвеждащото обучение се провежда преди назначаване на работа. За СА – формира се група от 3 необучени, обучението е с продължител-ност 24 учебни часа /4 дни/, за ДП - формира се 1 група от 8 необучени, с продължителност 24 учебни часа /4 дни/. Поддържащото обучение /супервизия/– включва учене чрез положителни практи-ки, обсъждане на казуси, решаване на конфликти, оказване на психологическа подкрепа, разтоварване от стреса, изграж-дане на професионално самочувствие. Провежда се организирано - за социалните асистенти 3 пъти за периода - през 4, 7 и 10месец; за домашните помощници – 3 пъти за периода - през 5 ,8 и 11 месец на проекта. В обучението се използват плануваните материали, а залата за провеждане се осигурява от партньора община Смолян.
Дейност №6 Организиране и предоставяне на качествени услуги съобразно потребностите на целевите групи и индивидуалните потребности Предоставяне на услугите за период от 12 месеца от обучен персонал, съобразно сключения договор и индивидуалния план на потребителя. Услугите, които предоставя социалния асистент, се предлагат на 7 потребители. Те са насочени към преодоляване изолацията, осигуряване на социалното включване на потребителите - общуване, помощ за поддържане социални контакти, занимания в дома и извън него, административни и медицински услуги, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите, при необходимост помощ за битови нужди – почистване, приготвяне на диетична храна, купуване на продукти и лекарства. Домашният помощник подпомага 57 потребители в битовата и лична хигиена, оказва помощ при приготвяне на храна и хранене, извършва различни битови услуги – внасяне на дърва и поддържане на печка, пране, пазаруване, плащане на такси и др; Според идентифицираните потребности и желанията на потребителите услугите се предоставят поотделно или заедно в обем и начин /време/, отразени в договора и плана. При промяна на потребностите и декларирано желание от потребителите се извършва своевременна промяна в организацията за предоставяне на услугите. Услугите се предоставят при зачитане на личното достойнство, с уважение към потребителите, целят запазване и развиване на техните социални умения.
Дейност №7 Управление на проекта, мониторинг и контрол; За управлението се осигурява ресурс от проекта - екип за управление за период от 14 месеца с ясно разпределени функции в състав ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник, представители на ВО и партньора ДРЗ-Смолян; офис с подходящо оборудване и консумативи; финансови средства в т.ч и чрез събираните такси от доставчика, Целта е осигуряване на качествена услуга в интерес на потребителите. Екипът разработва Правилник за вътрешния ред, чиято цел е осигуряване на качество, с ясни индикатори и правила. Разработва се и система за мониторинг, като целта на вътрешния мониторинг и отчетност е оценка на качеството на услугите, обратната връзка с потребителите и персонала, оценка и превенция на рисковете, организацията на услугата. Включва посещения на потребителите /месечно/, при нужда по-често – мониторира се и дейността на назначените лица /дневник на потреби теля/; Резултатите се отразяват във «Формуляр за проверка», обобщават се и се обсъждат от екипа; Провеждат се редовни срещи на екипа за обсъждане на проблеми и вземане на решения, както и месечни срещи на партньорите. Изготвят се междинни и финален отчет за донора; Организират се изнесени публични срещи в 3 големи кметства и заключителна конференция с участието на заинтересо-вани страни и парньори, представители на потребителите, техни близки и представи-тели, организации на общността за оценка на предоставените услуги, мнения и предложения; Извършва се периодична проверка и преглед на документацията и отчетността по проекта. Разходите по проекта се извършват съобразно изискванията, води се и се съхранява необходимата финансово – счетоводна документация по съответен ред.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 043 BGN
Общ бюджет: 189 373 BGN
БФП: 189 373 BGN
Общо изплатени средства: 172 469 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 409 BGN
2011 48 861 BGN
2012 85 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 469 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 647 BGN
2011 41 532 BGN
2012 72 420 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 599 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 761 BGN
2011 7 329 BGN
2012 12 780 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 870 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 259
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 259
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 259
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 259
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване ДП 259
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 259
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 259


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз