Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0253-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ Не сме сами”
Бенефициент: Сдружение "Приятели на детски дом - Горски Сеновец"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: 1. Формиране на екипа за управление. Организация и администриране на проекта; Оборудване на офиса и доставка на материали за обучение; Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта. 2. Промотиране и популяризиране на проекта; 3. Изготвяне на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги и разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите; 4.Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент. 5.Назначаване на социалните асистенти. 6. Обучение и развитие на социалните асистенти. 7.Подбор на потребителите на услугата и сключване на договори 8.Предоставяне на социалната услуга
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екипа за управление. Организация и администриране на проекта. Оборудване на офиса и доставка на материали за обучение. Разработване на задължителната документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта - Осигуряване на офис за нуждите на проекта; - Провежда се работна среща за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта; Разработва се подробен план за изпълнение на дейностите по проекта; създава се система за вътрешен мониторинг и оценка - Оборудва се офиса и се доставят необходимите материали за обучения. -Разработва се задължителната документация, необходима за успешно реализиране на проектните дейности
Дейност 2. Промотиране и популяризиране на проекта. 1. Грижата в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора - дейността „Социален асистент” е недостатъчно позната в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не достатъчно са популяризирани на местно ниво. 2. Информационните кампании -5 на брой, запознават обществеността с новите услуги в общината и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се издаване на информационни бюлетини/ листовки/- 500 броя. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в пенсионерските клубове на селата и в гр. Стражица срещи с жителите на общината. Бюлетините съдържат описание инициативите на ЕСФ, стратегически цели на ОП”РЧР”, запознава общността с целите на проекта и други.В тяхното разпространение се включват всички заинтересовани страни – доброволци, членове на пенсионерски клубове, читалищни дейци и др. Ще бъде изготвена визуализационна табела за офиса и 4 визуализационни табели за обученията и конференциите. 3. Брошурите - 1000 броя, запознават общността с начина на определяне на таксите; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугите; начин за кандидатстване на услугата; описание на предоставяния комплекс от услуги. 4. В информационната кампания е предвидено участие на всички заинтересовани страни: доброволци, близки на хора с увреждания, представители на местната общност от групата на равните; представители на пенсионерските клубове; читалищни дейци и представители на бизнеса. Последните имат за задача да привлекат представители на бизнеса за по- ефективно подпомагане на хората, които не се справят сами с трудностите на ежедневието. 5. Провеждане на начална конференция -Идентифициране на участниците, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други, свързани с проекта - цели, дейности и очаквани резултати; 7. Провежда се заключителна конференция с представители на кметствата, доброволци, потребители на услугите и доставчици; журналисти. 8. Резултатите от проекта се популяризират в регионалния печат. 9. Всички събития, издания и документи се визуализират.
Дейност 3. Изготвяне на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги и разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител) и екипа за управление на проекта. Експерта по изготвянето на индивидуалните оценки и индивидуалните планове посещава потребителя на място в дома му и изготвя оценката и плана като за целта са закупени преносими компютри и флаш-памет. В плана се описват: - Всички специфични потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт, общуване с близки и други хора от общността; - Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител) и доставчика на услугите. Планът се актуализира при промяна на потребностите и желанията на потребителя. Актуализираният план се съгласува с потребителя.
Дейност 4.Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент. Набирането и подборът на социалните асистенти ще се извършват от комисия по подбора, в която участват представители на водещата и партнираща оганизация, ръководителят на проекта, координаторът и двама експерти. Екипът по подбор ще работи, спазвайки разработените критерии за подбор като е изключена всякаква възможност за проявена дискриминация и спазен принципа за равенство между половете;
Дейност 5. Назначаване на социалните асистенти 1. Сключване на договор с избраните кандидати, неизменна част от който е правилникът за вътрешния ред и длъжностната характеристика за изпълнители на трудов договор. За изпълнителите на граждански договор в самия договор подробно се записват задълженията, времето за предоставяне на услугата, имената на потребителите и хонорара за 1 час; общ брой действително обработени часове. Трудовият договор на социалния асистент ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време, месечно възнаграждение, право на годишен отпуск и други. 2. Назначаване и инструктаж; 3. След стартиране на предоставяне на услугата - изготвяне на индивидуален работен план на всеки социален асистент (работен график). В индивидуалния работен план на всеки социален асистент и домашен помощник ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на социалния асистент при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екз. и ще се подписват от доставчика и социалния асистент. 4. След стартиране на услугата и социалният асистент, заедно с доставчика и потребителя, подписват тристранен договор за предоставяне на услугата.
Дейност 6. Обучение и развитие на социалните асистенти: -провеждане на въвеждащо обучение за необучените социални асистенти -провеждане на поддържащо практическо обучение -супервизии Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран към необучените за предоставяне на услугата и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите договори със социалните асистенти, преди да започнат работа в дома на потребителите. Ще се проведат две двудневни поддържащи практически обучения на социалните асистенти. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. Супервизия на персонала – всички социални асистенти получават от ръководителя на екипа за управление индивидуална супервизия; екипът за управление получава групова супервизия от психолога – консултант; Констатираните слабости са обект на практическо обучение за всички социални асистенти. За целите на дейността, за обучаваните ще бъдат закупени бележници, тетрадки, класьори, тонер касети, джобове, папки с ластик и химикали. Ще бъде наета зала с озвучаване.
Дейност 7. Подбор на потребителите на услугите и сключване на договори Подборът на потребителите на услугите се извършва от комисия, в която са включени членове от водещата и партньорската организация, от заинтересованите страни – доброволци, представител на пенсионерските клубове, читалищен деец, педагог, представител на бизнеса; овластяват се всички заинтересовани страни. Подборът е на базата на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотноживеещите възрастни хора Комисията изготвя списък на потенциалните потребители, като ги категоризира по следните показатели:- видове услуги; - местоживеене на кандидата; - степен на неотложност на включването им в проекта. При установяване на потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители. В съответствие с нормативната уредба, касаеща предоставянето на социални услуги, доставчикът ще сключи тристранни договори с потребителите на услуги, който ще включва: - името на социалния асистент, който ще предоставя услугите; - видовете услуги, които ще се предоставят; - честота и продължителност на предоставяне на услугите; - размер на дължимата потребителска такса и срок на внасяне от потребителя; - общи задължения на социалния асистент относно достъп и напускане на дома на потребителя; - условия за контрол и мониторинг на изпълнението на услугите; - адрес и телефон за връзка с доставчика на услугите; - условия за прекратяване на договора с потребителя.
Дейност 8. Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” На назначения екип ще бъде закупено подходящо работно облекло и чехли. Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги: 1. Битови и персонални услуги: - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - съдействие за извършване на дребни ремонти. 2. Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване и изписване в/от болнично заведение; 3. Социални услуги (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): – Запознаване с други хора, осъществено чрез закупения VSAT интернет и поддържане на социални контакти с тях. – Осъществяване на контакт, чрез интернет връзка, с близки и роднини, които живеят далече и нямат възможност да ги посещават. – четене на ежедневници и художествена литература; – придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква/джамия и други; – организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; – подпомагане при отглеждане на цветя; – подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. 4. Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Социалният асистент ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”. Предоставянето на социалните услуги става в условията на липса на дискриминация и нейната превенция; насърчаване на социалното включване и преодоляване на социалната изолация на всички потребители; включване на доброволци и създаване на заинтересованост на бизнеса от трудния живот на самотноживеещите и с увреждания хора от общността. Прилагат се методи на работа, включени в системи, които гарантират ефикасност и ефективност при постигане на заложените проектни цели.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 483 BGN
Общ бюджет: 126 080 BGN
БФП: 126 080 BGN
Общо изплатени средства: 117 226 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 897 BGN
2011 49 513 BGN
2012 41 816 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 226 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 012 BGN
2011 42 086 BGN
2012 35 544 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 642 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 884 BGN
2011 7 427 BGN
2012 6 272 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 584 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 253
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 253
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 253
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 253
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване ДП 253
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 253
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 253


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз