Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0076-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Домашен помощник и социален асистент – грижа в семейна среда за достоен живот на хората в община Ветрино”
Бенефициент: Община Ветрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Ветрино
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Управление на проекта - административно-техническа дейност за реализация на проекта. Дейност 2: Обучителна дейност. Дейност 3: Дейности за предоставяне на качествени социални услуги. Дейност 4: Дейности за промяна на личностната нагласа на лицата от целевата група и на общността. Дейност 5: Вътрешен мониторинг и отчет на проекта.
Дейности: Управление на проекта - административно-техническа дейност за реализация на проекта Тази дейност включва: Екип и СА/ДП- Конструиране на екипа за управление - разпределението на функциите, времеви график; Изготвяне на критерии за подбор на персонала реализиращ услугата „СА” и „ДП” като образователен ценз, трудов опит, последна месторабота, способност за комуникация; Фактически подбор на персонала и назначаването му – провеждане на интервю, назначаване, подписване на длъжностните характе-ристики, изготвяне на лични досиета. Набиране на потребители – обяви и условия, документи. Извършване на социални оценки от екипа. Подбор, съвместно с Д „СП” на ползвателите на услугата, при спазване на хоризонталните принципи на програмата. Подписване на тристранните договори – между доставчик, СА/ДП и потребител. Документация съгласно КТ и ЗСП: Разработване на Индивидуален план за предоставяне на услуги и актуализирането му след 6 месеца; Графици на СА и ДП. Правила и процедура за отчитане от страна на СА и ДП; Дневник на потребителя; Инструкции, Идентификационни знаци със снимки на СА и ДП, Лично досие за всеки потребител; Регистри на трудови злополуки и инциденти, на отправените похвали и жалби. Регистър на потребителите; Правилник за вътрешния ред; Система за осигуряване на качество, включваща ясни индикатори и правила при предоставяне на услугата; Процедура за получаване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги от потребителите; Работа под супервизия – на екипа, на СА и ДП – за подобряване на работната ситуация. Финансови документи според бълг. законодателство; Работни заплати. Междинни и окончателен финансови отчети. Потребителски такси – изчисляване и събиране. Обосновка: Административно-техническите дейности гарантират законността на дейностите по проекта, изискванията на финансиращия орган, спазване хоризонталните принципи на пограмата. Изработените документи ще спомогнат за правата и обратна връзка с потребителите. Мобилният компютър осигурява работата на екипа във всяко населено място, където работят СА и ДП. Успешно реализиране на проекта.
Обучителна дейност Дейността е предназначена за СА и ДП, наети за първи път. Встъпително обучение - 36 часа. Обучението на СА и ДП се извършва по предварително разработена програма, включваща: Обучение по модул 1 – Общи правила за предоставяне на услугата СА и ДП -12 уч.часа Работа под супервизия –същност. Запознаване с нормативната база на българското законодателство – ЗСП, ЗИХУ, ППЗСП и ППЗИХУ; Международни конвенции и спогодби - „Конвенция на ООН за хората с уврежда-ния, Методики, Супервизия- същност. /9ч./; Семинар и практическо упражнение - /3 ч/; Обучение по модул 2 - Здравословни и безопасни условия на труд: 12 ч. Оценка на рисковете, Избор на подходящо облекло и обувки, респективно използване на лични предпазни средства”; „Оказване на първа помощ”, „Основни правила за поддържане на лична хигиена и др./ 10 ч/; Семинар и практ. упражнение /2 ч/ Обучение по модул 3 - Зачитане личността и достойнството на потребителя на услугата -12 часа „Спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя, зачитане на неговото достойнство.”; „Поверителност на личнитените данни ”, „Антидискримина-ционни практики”, „Действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя” и др., Семинар . Последващо / опресняващо обучение /-8 ч. Осъществява се от всички СА и ДП, шест месеца след предоставянето на услугите. Опресняващи познания върху законо-дателството, Права и задължения на СА и ДП. Коментиране на конкретни случаи от работата на СА и ДП /6 ч/. Решаване на казуси – 2ч. Форма на обучение: Курс за професионално обучение в съчетание с индивидуални занимания с подходящи наръчници и помагала, консултации със специалисти и обучител. Обучението се провежда в рамките на 5 дни /4+1/. Метод на обучение: лекция, семинар, практическо упражнение. Обучението ще се извърши от партньора. Обучението е в рамките на 44 ч и ще се извърши в залата на общината. На СА и ДП от селища извън центъра, където се помещава кандидата, както и на лекторите ще бъдат изплатени командировки -пътни и дневни, съгласно Наредбата за командировките. В края на обучението СА и ДП ще получат удостоверение за обучение и Наръчник на СА и ДП. Ще бъдат обучени 5 СА и 2 резерви, 15 ДП и 3 резерви - общо 25 човека. По време на обучението са предвидени по две кафе-паузи на ден. Обосновка: Тази дейност е необходима за да се повиши информираността и мотивацията на СА и ДП за общите правила за предоставяне на услугата, да получат знание за здравословните и безопасни условия на труд, да формират убеждение за зачитане личността и достойнството на потребителите. Разнообразните похвати ще спомогнат за по трайното овладяване на учебния материал, а практически упражнения ще поставят СА и ДП в реална ситуация, познанието за супервизия ще спомогне да се повиши креативността им и способността им да вземат решение.
Дейности за предоставяне на качествени социални услуги Подбор на групата хора с увреждания и самотноживеещи, ще се извърши на базата на регистрираните лица към Д „СП” - без оглед на религия, пол, възраст и етническа принадлежност - на които ще се направи Социална оценка. Предвижда се подбор на 64 лица с увреждания и самотноживеещи. Ще се извърши подбор на инстументариума за въздействие съобразно с изискванията на „Методиката на социалните услуги за хората с увреждания”. Ще се сключи договор с потребителите. В зависимост от изготвената оценка на потребностите и нуждите на ползвателите и съобразно заявената им воля в анкетите ще се изготвят индивидуални планове включващи задоволяване на основните техни ежедневни потребности. Тъй като част от ползвателите на услугата са хора с физически увреждания, кандидатстващата организация предвижда изготвянето на план за здравни грижи. Ще се предоставят следния набор от 50 вида услуги: Комунално битови-13 вида. Здравна рехабилитация и лечение -7; Администра-тивни-11;Социална и личностна рехабилитация -11 вида. Дейностите са съобразени времево и функционално с „Измерител на социалните услуги” при предоставяне услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” от Националната програма „Асистенти на хора с увреждния”и ЗСП. Наборът от услуги се извършва по график на базата на индивидуалния план и договаряне с обслужваното лице. Обосновка: Умелото съчетание на човешкия фактор и широкия набор от възможни услуги предопределят значимостта и мястото на тази дейност. Ще насочи енергията и оптимизира възможностите на човешките ресурси, работещи по проекта и предостави максимално качествени услуги на потребителите. Да идентифицира целевата група.
Дейности за промяна на личностната нагласа на лицата от целевата група и на общността Провеждане на беседи с ползвателите на услугата за разясняване на техните права и задължения. Обсъждане събития от живота на общността. Провеждане срещи/ консултации на психолог с ползвателите на услугата и техните семейства за преодоляване на появило се деструктивно поведение. Включване ползвателите в честване Денят на възрастните хора и Денят на хората с увреждания и др. Провеждане срещи на потребителите с представители на местната власт / когато има заявено желание/, за решаване на лич-ни проблеми. Организирано или инди-видуално отбелязване на рождените дни. Предвижда се провеждане на информационна кампания за запоз-наване на общността с проблемите на хората с увреждания и самотножи-веещите: издаване на дипляни, флайери, брошури. Популяризиране на постигнатите резултати. Иницииране на срещи с местната общественост - най-малко 3, за промяна на обществени нагласи, Провеждане на кръгла маса за ролята и мястото на общината, НПО ,ЕСФ и др. за решаване на проблемите на хората с увреждания и самотноживеещите в община Ветрино с участието на представители на общината, Д”СП”, НПО, представители на общността по повод обявяването на 2010 г. за Година за борба с бедността и социалното включване. Срещи с обществен съвет за социални дейности в общината, на които да присъстват представители на потребителите. Обосновка: Изолацията от общността - доброволна или налагаща се, оставят трайни следи върху съзнанието и психиката, което води до депресивни състояния, деструктивно поведение, загуба на идентичността, самоунищожение на личността. От друга страна промяната на отрицателната обществената нагласа - са гаранция за преодоляване на сегрегацията и на започване процеса на реинтеграция на целевата група.
Вътрешен мониторинг и отчет на проекта. Въвеждане на система за вътрешен контрол и наблюдение: Месечни проверки на место във всяко селище за спазване на графиците на СА/ДП и личните планове на потребителите -формуляр за извършена проверка. Обратна връзка за качеството на предоставената услуга – формуляр-анкета на потребителя, лични срещи на екипа с потребителите и техните семейства. Месечни отчети на СА и ДП. Оценка работата на специалистите и консултанти по проекта- личен отчет на всеки специалист, констативен протокол за приемане на работата му. Разглеждане на жалби и похвали – анализ. Екипът извършва: Оценка на качеството на предоставените услуги, анализ на проблемите и резултатите, корекции при необходимост – месечно. Отчитане на заложените индикатори и цели за напредък на проекта - всеки месец. Контрол върху спазването на времевия график на дейностите. Финансова отчетност – всяка седмица справка за извършени разходи, Отчет на средствата по бюджет – ефективно и законосъобразно изразходване - месечно. Проверка на финансовата документация - на тримесечие и при всеки междинен финансов отчет. Проверка за спазване на трудовото законодателство и трудовата дисциплина на всички назначени по проекта - всеки месец. Доклад за напредъка на проекта и финансовата отчетност пред кмета на общината – на тримесечие и/или при всеки междинен отчет. Мониторингът ще се осъществява от екипа за управление на проекта и партньора. Обявяване в сайта на общината отчетите по проекта, принципите и методите на управление. Обосновка: Непрекъснатият контрол върху работата на персонала и качеството при изпълнение дейностите по проекта гарантира успешно постигане целите на проекта. Използваната система за контрол ще способства за ефикасността и ефективността на проекта при постигане на заложените цели. Постоянният мониторинг и наблюдение на нуждите на потребителите и реализиране на услугата от персонала гарантират своевременна реакция на нововъзникнали потребности, нужда от подобряване и корекции, успешно приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 410 BGN
Общ бюджет: 120 017 BGN
БФП: 120 017 BGN
Общо изплатени средства: 109 013 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 120 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 282 BGN
2011 13 037 BGN
2012 68 695 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 013 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 190 BGN
2011 11 081 BGN
2012 58 391 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 092 BGN
2011 1 956 BGN
2012 10 304 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 352 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0076-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз