Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0007-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0004
Наименование: „НАДЕЖДА”
Бенефициент: Община Брегово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Брегово
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора с физически увреждания чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване чрез принципа на равни възможности. Развитие на алтернативни социалните услуги в общността на територията на община Брегово и създаване на реална възможност на 6 лица с различни видове увреждания да се изведат от специализираната институция.
Дейности: 1.Организация на работата на екипа и разпределение на отговорностите Сформиране на екипа по изпълнение на проекта и разпределение на задълженията му с цел създаване на ефективност по изпълнението му.
2.Информационна дейност Изработване на 1000 броя брошури,съдържащи информация за вида на социалната услуга и таксата,която се заплаща от ползвателите на услугата. Публикации в два местни вестника за реализацията на проектното предложение.
3.Извършване на текущ ремонт и оборудване на общинска къща Ще се извърши текущ ремонт на сградата,който се състои шпакловане,боядисване и поставене на подова настилка в съществуващи помещения.Ремонтиране на санитарни възли и оборудване на баня.
4.Подбор на персонала и обучение за работа в „Защитено жилище”за лица с физически увреждания и назначаване. Екипа на проектното предложение ще извърши подбор на бъдещия персонал чрез интервю с лица ,които са мотивирани да извършват този вид работа и насочени от Дирекция”Бюро по труда”въз основа на дадена заявка за свободни работни места- управител,социален работник и медицински работник.След одобрението на персонала ще се извърши обучението им.По този начин бъдещия персонал ще получи необходимите умения за предоставене на този вид услуга.
5. Подготовка и извеждане на потребители от ДВХФУс.Балей,общ.Брегово и приемане в новата социална услуга”Защитено жилище” Лицата от ДВХФУ с.Балей,които желаят да се възползват от този вид услуга ще подадат молби.Ще се спази процедурата за приемане и изписване съгл.действащата методика
6.Предоставяне на социалната услуга”Защитено жилище” Разработване на правилник за вътрешния ред в защитеното жилище и прилагане на задължителната документация.Изготвене на индивидуален план,след оценка на нуждите на потребителя.
7.Водене на задължителна документация Спазване на задължителната документация по изпълнение на проектното предложение,както и документацията във връзка с методиката за предоставене на соц.услуга”Защитено жилище”.Документацията ще се съхранява съгластно българското законодателство.Ще се съхраняват съответните документи съгластно Закона за личните данни.Всички документи се актуализарат ,подредени и заключени в шкафове ,визуализирани със знамето на ЕС и името на Проекта.Архивирането и съхраняването на счетоводни документи ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и разпоредбите на чл.90 от Регламент ( ЕО) №1083/ 2006г.
8.Наблюдение ,контрол и анализ на дейностите по проектното предложение Ще се осъществява вътрешен контрол и оценка на ефективността и изпълнение на индикаторите за резултат.Ще се докладва по изпълнението на проектното предложение.
9.Изготвене на анализ на резултатите по проектното предложение. Дейността на проектното предложение ще се популяризира съгластно изискванията на ЕСФ.Създадения екип в община Брегово ще изготвя периодично отчети и доклади,както и анализ по изпълнение и при преключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 335 BGN
Общ бюджет: 80 397 BGN
БФП: 80 397 BGN
Общо изплатени средства: 76 259 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 266 BGN
2011 34 713 BGN
2012 14 279 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 259 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 176 BGN
2011 29 506 BGN
2012 12 137 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 820 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 090 BGN
2011 5 207 BGN
2012 2 142 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 439 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой сключени договори с преки потребители на услугата ”Защитено жилище” за лица с физически увреждания
Индикатор 3 Брой сключени договори с одобрени кандидати да извършват услугата Управител Социален работник Медицински работник/трудови договори/ и експерти и консултанти /граждански договори/.
Индикатор 4 Брой лица,включени в обучение за извършване на социална услуга
Индикатор 5 Готова сграда за предоставене на услугата след текущ ремонт
Индикатор 6 Реинтегрирани лица в общността от ДВЛФУ с.Балей
Индикатор 7 Брой лица ползващи социални услуги в общността
Индикатор 8 Брой лица потребители на услугата”Защитено жилище” за ЛФУ отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта
Индикатор 9 Брой работни места за извършване на социална услуга/ по трудов договор/
Индикатор 10 Брой обучени лица за предоставене на услугата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз